عدم وابستگی به معامله چگونه است؟


نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری : در خصوص استقلال شرط داوری دو نظریه وجود دارد ، عده ای از حقوقدانان معتقدند شرط داوری استقلال داشته و در مقابل عده ای مخالف استقلال شرط داوری هستند که در ذیل این دو نظریه به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

الف – نظریه طرفداران استقلال شرط داوری

در اکثر کشورها شرط یا قرارداد داوری را مستقل از قرارداد اصلی می دانند یعنی داور بدون توجه ابتدایی به صحت یا بطلان قرارداد اصلی و به صرف احراز صحت شرط یا قرارداد داوری ، پس از اعلام صلاحیت خود به قرارداد اصلی رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

دلایل طرفداران این نظریه :

ماده 81 کنوانسیون بیع بین الملل ( 1980 )

در خصوص استثنائات فسخ قرارداد نسبت به برخی از شروط قراردادی و تعهدات ناشی از آن از جمله 1- شروط راجع به حل و فصل اختلافات مانند شرط داوری 2- شروط حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ قرارداد است .

ماده 5-3-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی:

بند 3 : خاتمه دادن به قرارداد تأثیری بر مقرره ای در قرارداد درباره حل و فصل دعاوی و یا هر شرط دیگری که قرار است حتی پس از خاتمه یافتن قرارداد اجرا شود ندارد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( 1376 )

داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید . شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود .

ب – نظریه مخالفان استقلال شرط داوری

طرفداران این نظریه شرط داوری را تابع عقد اصلی دانسته و معتقدند رابطه ی بین عقد و شرط داوری همانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است ، بنابراین در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی ، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط می گردد .

سوال : هرگاه توافقنامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد ، آیا این شرط می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد به طوری که بی اعتباری ، بطلان و خاتمه قرارداد اصلی به شرط داوری سرایت نکند؟

ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید …..
این ماده در یک نگاه به روشنی پاسخ سوال فوق را می دهد .
شرط ، ماهیتی اعتباری به صورت مستقل ندارد بلکه ماهیت شرط وابسته به عقد اصلی بوده و به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد ، از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود عدم شرایط صحت و اعتبار عقد در شرط تأثیر دارد . چنانچه عقد مشروط فاقد یکی از شرایط صحت خود باشد ، عقد باطل خواهد بود و شروط آن عقد نیز به تبع آن باطل خواهند شد . زیرا شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل ، وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد . ماده 246 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است .

ماده 246 قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود …..
بنابراین در قراردادی که در صورت بروز اختلاف ، برای حل و فصل آن شرط داوری پیش بینی شده است بدیهی است چنانچه به هر علت قانونی قرارداد مذکور بی اعتبار گردد ، موضوع داوری نیز منتفی می شود و در نتیجه رأی داور بی اعتبار می گردد زیرا از حیث تحلیل حقوقی شرط ضمن عقد محسوب و به مجرد منتفی شدن اصل قرارداد ، شرط ضمن عقد نیز به عنوان یک تعهد فرعی زایل می شود .

نظریه مشورتی شماره 721/7 – 10/02/1384 مندرج در روزنامه رسمی 18206 مورخ 11/06/1386 :

…….. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است …….

* در اکثر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد معنی پیدا می کند و چنانچه پیمانی به چهره شرط درآید بقاء و انحلال آن تابع عقد اصلی می شود بنابراین اگر عقد اصلی به سببی فسخ ، اقاله و یا مدت آن پایان یابد تعهد ناشی از آن شرط نیز از بین می رود . از نتایج دیگر تابعیت شرط این است که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شروط ضمن آن نیز باطل می شود ، هر چند به خودی خود تمام شرایط صحت را نیز داشته باشد .

با مداقه در ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح پیداست که در حقوق ایران نظریه دوم پذیرفته شده است چرا که برابر این ماده اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه رسیدگی می شود .

بنابراین می توان گفت شرط ارجاع به داوری اگر ضمن قرارداد اصلی آمده باشد ، شرطی است تبعی و بقاء آن تابع عقد اصلی است و رعایت آن در صورتی لازم است که قرارداد نافذ و معتبر باشد . در نتیجه اختلاف درباره درستی عقد را نمی توان به چنین داوری ارجاع کرد ولی امکان فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط می تواند در قلمرو داوری قرار بگیرد .

*دیدگاه مخالفان استقلال شرط داوری با حقوق داخلی و ظاهر قوانین و مقررات داخلی ایران سازگاری بیشتری داشته و منطقی تر به نظر می رسد .عدم وابستگی به معامله چگونه است؟

عقد غیرنافذ چیست و حکم آن

در این مقاله به بررسی عدم نفوذ معامله می پردازیم .

برای مشاوره عقد غیر نافذ و حکم آن

برای مشاوره عقد غیر نافذ و حکم آن

عناوین اصلی این مقاله

قرارداد ها برای اینکه صحیح تلقی بشوند باید شرایط قانونی که در قانون برای آنها ذکر شده است را داشته باشند . یکی از مهمترین شرایط صحت معامله این عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ است که کسانی که با هم عقد را منعقد می کنند ، برای این کار رضایت و قصد داشته باشند . بنابراین معامله بدون رضایت و قصد درست و کامل نخواهد بود مثل معامله در حالت مستی .

پس گاهی قرارداد طوری منعقد می شود که ارکان اساسی آن وجود ندارند و معامله به گونه ای ناقص منعقد شده است . در این شرایط چه باید کرد ؟ در حقوق به قراردادی که کامل منعقد نشده است، قرارداد غیرنافذ می گویند . از این رو ما در این مقاله به بررسی معنی عقد نافذ ، عقد غیرنافذ و حکم عقد غیرنافذ می پردازیم.

عقد نافذ چیست ؟

نفوذ به معنای اثر داشتن است . در عالم حقوق نیز وقتی گفته می شود عقدی نافذ است به این معنی است که قرارداد در شرایط قانونی منعقد شده است ؛ از این رو دارای اعتبار است و می تواند اثر حقوقی داشته باشد . سوال پیش آمده این است که اثر حقوقی داشتن یعنی چه ؟

اثر حقوقی یعنی اینکه تعهدات ذکر شده در قرارداد و همچنین حقوق و تکالیف قانونی ناشی از یک قرارداد ، باید اجرا شود . به عبارتی قرارداد منشا به وجود عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ آمدن حق و تکلیف برای طرفین آن شده است .

عدم نفوذ قرارداد یعنی چه

در مقابل نفوذ ، عدم نفوذ قرار دارد . عدم نفوذ مربوط به زمانی است که قرارداد نمی تواند اثر حقوقی داشته باشد . گفتیم وقتی کسی قصد بستن قراردادی را دارد باید برای این کار رضایت داشته باشد . اما گاهی پیش می آید که به علتی عقد با رضایت کامل منعقد نشده است ؛ مثل عقد اکراهی که در آن فرد با اکراه قرارداد را پذیرفته است .

مثال دیگر ، عقد فضولی که یک نفر بدون اجازه مال متعلق به دیگری را معامله می کند . در واقع در معامله غیر نافذ ، عقد باطل نشده است ، بلکه نبود شرطی مثل رضایت یکی از طرفین ، باعث شده که عقد دارای اثر حقوقی نباشد . این حالت به این معنی است که با اعلام رضایت ، عقد منعقد می شود و دارای اثر حقوقی می شود .

در شرایط اساسی صحت معامله ، نبود قصد باعث باطل شدن عقد می شود اما نبود رضایت باعث عدم نفوذ آن خواهد شد . برای مطالعه تفاوت بطلان و عدم نفوذ قرارداد کلیک کنید .

حکم عقد غیرنافذ

قانونگذار تعیین حکم عقد غیرنافذ را به اجازه و رد کسی که رضایت او کامل نبوده است موکول کرده است . مثلا در عقد فضولی یا معامله با اکراه ، مالک یا فرد اکراه شده می توانند با پذیرش معامله آن را قبول و با عدم قبول ، آن را رد کنند . به این ترتیب حکم معامله غیرنافذ از قرار زیر خواهد بود :

قبول : که منجر به صحت عقد می شود و باعث می شود که قرارداد غیرنافذ از روزی که عقد بسته شده ، صحیح تلقی شود و از همان روز اثر حقوقی داشته باشد .

رد : رد قرارداد غیرنافذ آن را از بین می برد و باعث می شود دیگر چیزی از عقد باقی نماند . با رد عقد غیرنافذ ، آثار حقوقی قرارداد از روز اول انعقاد آن ، از بین می رود .

پس اثر قبول عقد غیرنافذ از تاریخ به وجود آمدن قرارداد است . مثلا اگر در معامله فروش ملک ، بعدا مالک آن را قبول کند ، خریدار از روز اول مالک محسوب می شود نه از تاریخی که مالک قبلی تایید کرده است . برای اطلاع بیشتر درمورد قبول عقد ، به مقاله ایجاب و قبول مراجعه کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عقد غیرنافذ چیست و حکم آن ، به کانال تلگرام حقوق قراردادها مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون عقد غیرنافذ چیست و حکم آن پاسخ دهند .

خرید و فروش تتر (Tether) + قیمت لحظه ای usdt

در جولای ۲۰۱۴ ارزی به نام RealCoin راه‌اندازی شد و در نوامبر ۲۰‍‍۱۴ به تتر تغییر نام داد و در فوریه ۲۰۱۵ تجارت خود را آغاز کرد. شرکت پشت تتر، یعنی Tether Limited، مسئولیت مدیریت ذخایر تتر را برعهده دارد.

ازجمله اصلی‌ترین اهداف تتر، تسهیل انتقال ۲۴ ساعته پول به صورت فوری و مقرون به صرفه است که این امر با سیستم SWIFT امکان‌پذیر نیست. چرا که برای انجام پرداخت‌های بین المللی به این روش، نیاز به تایید چند بانک وجود دارد که درنهایت منجر به تاخیر و کارمزد اضافی می‌شود. اما در رابطه با تتر، سرعت انتقال به سرعت خود شبکه بلاک‌چین بستگی دارد.

تتر، مهم‌ترین استیبل کوین بازار رمزارزها

تتر نوعی استیبل کوین متصل به دلار آمریکا است و به طور کامل توسط ذخایر آن پشتیبانی می‌شود. تتر به صورت دیجیتالی، ثبات دلار را در بستر شبکه بلاک‌چین ارائه می‌دهد. در میان استیبل کوین‌ها، تتر توانسته از لحاظ ارزش بازار رتبه اول را به دست آورد. تتر به iFinex، شرکتی در هنگ‌کنگ و مالک صرافی BitFinex تعلق دارد.

تتر در گروهی از کوین‌ها، به نام کوین‌های پایدار قرار دارد. این گروه از ارزهای دیجیتال با اتصال قیمت ارز به قیمت دارایی‌ها و ارزهای سنتی مانند دلار، قیمت توکن‌هایشان را ثابت نگه می‌دارند. چراکه با این کار، استیبل کوین نوسانات سایر ارزهای دیجیتال را تجربه نمی‌کند.

جالب است بدانیم که تتر گروهی دیگر از استیبل‌کوین‌های متصل به یورو، یوآن چین و طلا را منتشر می‌کند؛ اما ارزش هیچ یک از آن‌ها به اندازه USDT به دلار آمریکا نیست.

چه رمزارزهایی قابل تبدیل به تتر هستند؟

درحال حاضر می‌توان تمامی رمزارزها را به آسانی به تتر تبدیل کرد. نکته مهم استفاده از صرافی و پلتفرم امن و مورد اعتماد برای این کار است. پیش از اقدام به تبدیل رمزارز به تتر، بهتر است با شیوه عملکرد، کارمزد تراکنش‌ها و ویژگی‌های دیگر صرافی مورد نظر آشنایی داشته باشیم.

کاربرد تتر در معاملات بازار ارزهای دیجیتال

خرید تتر این امکان را به سرمایه گذاران می‌دهد که وجوه خود را بین بازارهای ارز دیجیتال و سیستم مالی سنتی جا به جا کنند و با وابستگی ۱ به ۱ با دلار آمریکا، مقدار نوسانات را به حداقل می‌رساند. به طور کلی استیبل کوین‌ها معمولا در موارد زیر استفاده می‌شوند:

  • خرید و فروش: کاربران می‌توانند برای تجارت، ارز مورد نظر خود را به USDT تبدیل کرده و از آن برای خرید ارزهای دیجیتال دیگر استفاده کنند. این کار باعث کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان انتظار می‌شود.
  • پرداخت‌های برون مرزی: پرداخت‌های بین المللی در هر نقطه از جهان در عرض چند ثانیه انجام می‌شوند.

ویژگی‌های مثبت تتر

تتر در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال میان سرمایه گذاران است. قطعا تمامی افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند با ویژگی‌های مثبت آن آشنایی دارند اما در ادامه به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مدت زمان انجام تراکنش‌ها

تتر در شبکه‌های مختلفی فعالیت می‌کند و زمان انجام تراکنش‌ها در هر شبکه متفاوت است. زمانی که تتر بر روی شبکه اتریوم شروع به فعالیت کرد سرعت خوبی را رقم زد اما با شلوغ شدن این شبکه، تتر بر روی شبکه ترون آغاز به کار کرد و این کار سرعت بسیار بالاتری را ایجاد کرد.

کارمزد تراکنش در شبکه

بسیاری از کاربران به جای ارزهای فیات، برای مبادلات خود از استیبل‌کوین‌ها استفاده می‌کنند. چراکه بر این باور هستند که از این طریق می‌توانند کارمزد پایین و سرعت بالا را برای مبادلات خود رقم بزنند. در حال حاضر انواع مختلفی از تتر وجود دارد و کارمزد تراکنش‌ها در هر شبکه با دیگری متفاوت است.

عدم نوسان قیمت تتر

یکی از بارزترین ویژگی‌های استیبل کوین‌ها، ثبات قیمت و دوری از نوساناتی است که سایر ارزهای دیجیتال تجربه می‌کنند. استیبل کوین‌هایی مانند تتر خطرات سرمایه گذاری در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال را برای سرمایه گذاران کاهش می‌دهند.

حفظ دارایی کاربران

همانطور که ذکر کردیم یکی از دلایلی که سرمایه عموم کاربران در بازار ارزهای دیجیتال از بین می‌رود، مواجهه با نوسانات شدید است. تتر نوعی استیبل کوین بوده و با در اختیار داشتن استیبل کوین‌ها، کاربران کمتر در معرض کاهش ناگهانی ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرند و سرمایه‌شان تا حد زیادی حفظ می‌شود.

نحوه خرید و فروش تتر در صرافی ایرانی رمزینکس

یکی از نکات مهم هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، مشاهده قیمت لحظه‌ای آن است. قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال تتر در صرافی رمزینکس قابل مشاهده است.

برای شروع به فعالیت ابتدا باید در سایت ثبت نام کرده و مدارک لازم جهت احراز هویت ارسال شوند و سطح برنزی در این مرحله برای کاربر فعال می‌گردد. حال برای فروش و خرید تتر با ریال، باید فرآیند احراز هویت تکمیل شده و سطح طلایی برای کاربر فعال گردد.

در رمزینکس امکان خرید تتر به روش‌های معامله آسان و سفارش بازار وجود دارد. در صورت خرید به روش سفارش بازار، سفارش در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. اما در روش دیگر، تکمیل سفارش به تطابق قیمت سفارش خرید کاربر با قیمت سفارش فروش دیگر کاربران بستگی دارد.

با خرید تتر به روش حد زیان، علاوه بر فیلد قیمت و مقدار، فیلد فعالسازی هم وجود دارد. کاربر در آن دو فیلد، مقدار ارز مورد نظر و قیمت مد نظر خود را وارد می‌کند. سپس با درج قیمت فعال سازی، مطمئن می‌شود که سفارش خرید یا فروش او در آن قیمت انجام خواهد شد.

در خرید و فروش به روش OCO در یک لحظه می‌توان دو سفارش با عنوان‌های سفارش محدود و حد زیان ثبت کرد. زمانی که یکی از این دو سفارش انجام شود، سفارش دوم به طور خودکار لغو می‌شود.

فرایند فروش ارز دیجیتال تتر در صرافی رمزینکس به مانند خرید آن، به چند صورت متفاوت انجام می‌شود و چگونگی آن دقیقاً مشابه با سفارش‌های خرید است که در بالا توضیح داده شد.

شناخت بیشتر بنیانگذاران استیبل کوین USDT

تاریخچه تتر به یک دهه قبل و زمانی برمی‌گردد که J.R. Willet به دنبال ساخت ارزهای دیجیتال بر مبنای بیت‌کوین بود. ویلت این ایده را با مسترکوین اجرا کرد و در سال ۲۰۱۴ یکی از اعضای اصلی آن به بنیانگذار تتر تبدیل شد. استفاده از تتر برای نقدینگی در سال ۲۰۱۵ با اضافه شدن آن به صرافی BitFinex انجام شد.

در‌واقع در سال ۲۰۱۴ براک پیرس، ریو کالینز و کریگ سلرز تتر را ایجاد کردند. براک پیرس یک کارآفرین معروف بوده که پروژه‌های معروف بسیاری در زمینه رمزنگاری و سرگرمی ایجاد کرده‌است. از جمله پروژه‌های او می‌توان به شرکت سرمایه گذاری Blockchain Capital اشاره کرد که تا سال ۲۰۱۷ توانست بیش از ۸۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند.

ریو کالینز نیز پیش از تتر،‌ چندین شرکت موفق از جمله شبکه تبلیغات آنلاین Traffic Marketplace، استودیوی سرگرمی RedLever و وب سایت قمار Pala Interactive را تأسیس کرده بود. از سال ۲۰۲۰ کالینز مدیریت یک شرکت فناوری بازاریابی و تبلیغات به نام SmarMedia Technologies را برعهده دارد.

سلرز نیز در چندین شرکت و سازمان ارزهای دیجیتال دیگر مانند Bitfinex، Factom، Synereo و MaidSafe Foundation کار کرده و بیش از ۶ سال عضو بنیاد OMNI بوده است.

امنیت شبکه تتر چگونه تامین می‌شود؟

تتر نوعی توکن لایه دوم است که در حال حاضر بر بلاک‌چین‌های مختلفی فعالیت می‌کند و بلاک‌چین اختصاصی ندارد. امنیت هر بلاک‌چین، توسط هش مربوط به آن تامین می‌گردد. از جمله شبکه‌هایی که تتر روی آن‌ها فعالیت می‌کند عبارتند از: بیت‌کوین، ترون، آلگوراند، EOS و OMG.

این شبکه‌ها از مکانیزم‌های اجماع مختلفی برای تایید تراکنش‌ها و اعتبار سنجی استفاده می‌کنند؛ مکانیزم‌هایی مانند اثبات کار و اثبات سهام. در واقع بخش اصلی امنیت تتر را بستر آن و اعتبارسنج‌ها کنترل می‌کنند.

چگونه از این رمزارز پشتیبانی می‌شود؟

پیش از این نیز ذکر کردیم که تتر نوعی استیبل کوین است و مانند سایر استیبل کوین‌ها به طور کامل توسط ذخایر تتر پشتیبانی می‌شود؛ به همین خاطر همواره ارزش خود را حفظ می‌کند. همچنین شرکت به طور کلی از کارمزدهای بیتفینکس و سود پشتوانه ذخیره شده در حساب‌های بانکی درآمد کسب می‌کند.

کارمزد تتر

کارمزد معاملات خرید تتر در رمزینکس به صورت درصد از هر دو طرف معامله یعنی سفارش‌دهنده (کسی که سفارش را ثبت می‌کند) و سفارش‌پذیر (کسی که سفارش را تکمیل می‌کند) دریافت می‌شود. این میزان کارمزد به حجم معاملات یک ماه اخیر کاربر بستگی دارد.

حجم معاملات ماهیانهMaker (سفارش دهنده)Taker (سفارش پذیر)
کمتر از 50 میلیون تومان% 0.3% 0.32
50 تا 200 میلیون تومان% 0.2% 0.25
200 تا 500 میلیون تومان% 0.15% 0.2
500 میلیون تومان و بیشتر% 0.12% 0.18

کامزد انتقال به کیف پول تتر

کارمزدهای برداشت براساس کارمزدهای جهانی شبکه ی بلاک چین رمز ارز ها محاسبه شده است. حداکثر کارمزد انتقال ارز دیجیتال تتر به کیف پول، 10 تتر می باشد. لازم به ذکر است میزان کارمزد برداشت ارز دیجیتال با توجه به حجم مبادلات و میزان ترافیک متغیر می باشد.

سوالات متداول تتر

ارز دیجییتال تتر چیست؟

تتر نوعی استیبل کوین متصل به دلار آمریکا است که به صورت یک به یک ارزش خود را با دلار آمریکا حفظ می‌کند. بنابراین برای کاربرانی که می‌خواهند از نوسانات بازار در امان بمانند گزینه بسیار مناسبی محسوب می‌شود.

کارمزد تتر در صرافی رمزینکس چقدر است؟

کارمزد برداشت تتر از صرافی رمزینکس برابر است با 1 USDT.

آیا تتر امکان تبدیل به تومان وجود دارد؟

بله پس از تکمیل مرحله احراز هویت و فعال شدن سطح طلایی، کاربران می‌توانند تترهای خود را به تومان تبدیل کنند.

آیا قیمت خرید تتر همیشه یک دلار است؟

تا این لحظه تتر قیمت‌هایی کمی بالاتر و پایین‌تر از یک دلار را تجربه کرده است؛ اما این ارز به دلار وابسته است و به طور کامل توسط ذخایر تتر پشتیبانی می‌شود. به همین خاطر همواره ارزش خود را حفظ می‌کند.

دیفای چیست و چه کاربردی در حوزه ارزهای دیجیتال دارد؟

دیفای چیست؟ هر کسی که با حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک چین اندکی آشنا باشد، حداقل یک‌بار این سؤال را از خود پرسیده و در مورد آن جستجو کرده است. بسیاری از پروژه‌هایی مثل متاورس، NFT ها و . که دائم در مورد آن‌ها می‌شنوید، با کمک دیفای و پروژه‌های مربوط به آن فعالیت می‌کنند. اگر شما هم در مورد سؤالاتی مثل «DeFi چیست» و «امور مالی غیرمتمرکز چیست» کنجکاو هستید، این مقاله را تا انتها بخوانید:

دیفای یا DeFiچیست؟

واژه DeFi در حقیقت کوتاه شده عبارت Decentralized financeاست که در فارسی آن را «امور مالی غیرمتمرکز» معنی کرده‌اند. دیفای بر بستر بلاک چین فعالیت می‌کند، یعنی امور مالی در این بستر، با استفاده از تعدادی «کلید» انجام می‌شود. زمانی که شما بتوانید از تعدادی کلید رمزگذاری شده برای انجام معاملاتتان استفاده کنید، نوعی هویت خاص به شما اعطا می‌شود که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را ردیابی کند.

در این نوع از معامله، تراکنش‌ها توسط یک منبع مرکزی مثل بانک کنترل نمی‌شود و تنها الزامات معامله، همان کلیدها هستند.

دیفای از کجا شروع شد؟

با وجود این که در حال حاضر دیفای بر بستر ارز دیجیتال «اتریوم» فعالیت می‌کند، اما بسیاری بیت کوین را اولین پروژه دیفای می‌دانند. بیت کوین، دارندگان آن را قادر ساخت تا به صورت واقعی، مالک پول خود باشند، آن را کنترل کنند و به هر جایی از دنیا که می‌خواهند، بفرستند. در تمامی این فرایندها، نیازی به بانک یا واسطه نبود. در حقیقت معامله با بیت کوین برای کسانی مناسب بود که با وجود عدم اعتماد به یکدیگر، روی نوعی ارز برای انجام معاملاتشان توافق می‌کردند و به مرور این ارز، توسط افراد به رسمیت شناخته شد و اعتبار کسب کرد. بزرگ‌ترین مزیت بیت کوین، عدم وابستگی به ارگان‌های دولتی برای تغییر ارزش آن و قانون‌گذاری برای معاملات بود.

اتریوم نیز تمامی این ویژگی‌ها را داشت، با این تفاوت که این ارز دیجیتال قابل برنامه‌ریزی بوده و عملکرد آن فراتر از پس‌انداز کردن و ارسال پول است.

پول برنامه‌ریزی‌شده چیست؟

قابلیت برنامه‌ریزی اتریوم این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید شرایطی را به معامله خود اضافه کنید. مثلاً تعیین کنید که در صورت برقرار بودن برخی شرایط آب و هوایی، میزان مشخصی اتریوم از کیف پول شما در تاریخ و زمان مشخصی به کیف پول شخص دیگری واریز شود. این ویژگی، همان امنیت بالای بیت کوین را دارد، به همراه خدماتی مثل وام قراردادهای آتی، سرمایه‌گذاری و . که توسط مؤسسات مالی و بانک‌ها ارائه می‌شود.

دیفای چگونه کار می‌کند؟

امور مالی در دیفای، با استفاده از یک سری «کلید» انجام می‌شود. این کلیدها رمزگذاری شده هستند و امنیت یک معامله را تضمین می‌کنند. همچنین این کلیدها باعث می‌شوند که هویت شما در معامله ناشناخته و غیرقابل‌دسترس باقی بماند. کلیدهای رمزگذاری شده به 2 دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند و برای انجام امور مالی غیرمتمرکز، به هر 2 آن‌ها نیاز دارید.

تمامی افراد می‌توانند به کلیدهای عمومی دسترسی داشته باشند اما دسترسی به کلیدهای خصوصی، تنها توسط خود شما امکان‌پذیر است. در اصل کلیدهای خصوصی تضمین‌کننده امنیت معامله و اختصاصی شدن آن هستند. برای درک بهتر این مفاهیم، به مثال زیر توجه کنید:

وقتی شما صاحب یک کیف پول دیجیتال هستید، کلیدهای عمومی به عنوان خود کیف پول عمل می‌کنند و کلیدهای خصوصی به شما اجازه انجام معاملات و تراکنش‌ها را می‌دهند.

اتریوم و دیفای چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

اتریوم بهترین بستر و رمزارز برای امور مالی غیرمتمرکز است و به نوعی پایه و اساس دیفای به شمار می‌رود. دلایل آن را در ادامه می‌خوانید:

· هیچ‌کس مالک اتریوم و قراردادهای هوشمند آن نیست و به همین دلیل، هیچ‌کس نمی‌تواند قوانین و ارزش آن را تغییر دهد.

· در تمامی محصولات مرتبط با دیفای، از همان زبان برنامه‌نویسی اتریوم استفاده شده است. به همین دلیل شما می‌توانید با داشتن اتریوم ، در تمامی پلتفرم‌های مرتبط با دیفای، فعالیت کنید.

· همانند اتریوم، محصولات دیفای نیز دارای آزادی و شفافیت مالی بوده و هیچ موسسه یا بانکی نمی‌تواند آن‌ها را ضبط یا کنترل کند.

دیفای در دنیای ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

کاربردهای برنامه‌های امور مالی غیرمتمرکز DeFi تنوع زیادی دارد و از زمان به کارگیری دیفای، حوزه ارزهای دیجیتال دارای تغییر و تحولات بسیاری شده و تنها محدود به معاملات لحظه‌ای و سرمایه‌گذاری نیست. در ادامه، با مهم‌ترین کاربردهای دیفای در دنیای ارزهای دیجیتال آشنا می‌شوید:

ارزهای پایدار یا Stable Coinها

ارزهای پایدار، محبوب‌ترین ارز در بین مؤسسات مالی غیرمتمرکز هستند. از آن جایی که قیمت رمزارزهای معمول، ثبات و پایداری ندارد، این مؤسسات برای عملکرد صحیح و حساب شده به ارزی احتیاج دارند که با وجود غیرمتمرکز بودن، ثبات قیمت هم داشته باشد. برای دستیابی به این هدف، استیبل کوین‌ها متولد شدند، رمزارزهایی که با وجود تغییرات شدید قیمت رمزارزهای دیگر، قیمت آن‌ها همیشه ثبات می‌ماند. 4 نوع ارز پایدار وجود دارد:

ارز پایدار مبتنی بر ارز کاغذی

این رمزارزها در حقیقت نسخه مجازی شده عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ ارزهای کاغذی بین‌المللی مثل دلار هستند و قیمت یک واحد از آن‌ها با قیمت یک واحد از ارز کاغذی (فیات) برابر است. به عنوان مثال، ارز دیجیتال تتر همواره قیمتی نزدیک به یک دلار دارد. رمزارزهای فیات محور، بیشترین محبوبیت را در دنیای ارزهای دیجیتال دارند و در معاملات از آن‌ها بیشتر استفاده می‌شود.

ارز پایدار مبتنی بر ارز دیجیتال

این نوع استیبل عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ کوین، به منظور ایجاد ثبات در قیمت برخی از رمزارزها ایجاد شده است. بر خلاف مدل مبتنی بر ارز کاغذی، قیمت یک واحد از این نوع ارز پایدار، با قیمت یک واحد از ارز دیجیتال برابر نیست. مأموریت اصلی این ارز پایدار، جذب نوسانات ارز دیجیتال معادل بوده و قیمت یک واحد از آن، با بازه‌ای از قیمت یک واحد از یک ارز دیجیتال، برابر است.

ارز پایدار مبتنی بر کالا

همان‌طور که از نام آن قابل حدس است، ارزش یک واحد از این ارز دیجیتال، با یک واحد از یک کالای ارزشمند مثل طلا یا نقره برابر است. دارندگان این رمزارز، در حقیقت مالک یک دارایی یا کالای ملموس در دنیای واقعی هستند، یعنی به ازای هر واحد از این ارز پایدار، یک واحد طلا یا نقره در دنیای واقعی وجود دارد.

ارز پایدار غیر مبتنی

این نوع Stable Coinبه هیچ دارایی، پول یا ارزی وابسته نبوده و تنها ویژگی آن، ثبات قیمت است. دارندگان این رمز ارز و کسانی که با آن معامله می‌کنند، می‌پذیرند که قیمت آن در طول زمان یک عدد ثابت است.

صرافی‌های غیرمتمرکز

برای معاملات ارزهای دیجیتال، شما باید از یک صرافی مجازی استفاده کنید. این صرافی ها، به 2 دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. در صرافی‌های متمرکز، برای انجام معامله، باید هویت خود را اثبات کنید و مدارک لازم را تحویل بدهید. اما در صرافی‌های غیرمتمرکز این الزام وجود ندارد و برای انجام معامله، تنها به آدرس کیف پولتان نیاز دارید.

خدمات بانکی با استفاده از دیفای

بزرگ‌ترین مشکل استفاده از خدمات عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ بانکی متمرکز، مشکل اتلاف وقت برای انتقال وجه و کاغذبازی‌های مربوط به احراز هویت و دارا بودن شرایط است. با استفاده از دیفای، این مشکل از سر راه شما برداشته می‌شود و می‌توانید بدون دردسر و در سریع‌ترین زمان ممکن برای افراد مختلف در سراسر دنیا رمزارز واریز کنید، خرید و فروش انجام دهید و حق‌الزحمه کسی که برایتان کاری انجام داده را پرداخت کنید.

دریافت و پرداخت وام

همان‌طور که می‌دانید گرفتن وام روش‌های مختلفی دارد. گاهی اوقات شما با اعتباری که پیش وام‌دهنده دارید، مبلغی را دریافت می‌کنید و گاهی اوقات باید یک دارایی ارزشمند را به عنوان وثیقه قرار دهید. در این مدل وام‌دهی، در صورتی که شما نتوانید مبلغ وام را باز گردانید، وام‌دهنده می‌تواند دارایی وثیقه شما را به منظور عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ جبران ضرر و زیاد خود، ضبط کند.

با استفاده از دیفای، شما می‌توانید به هر 2 روش ارز دیجیتال وام بگیرید، با این تفاوت که برای گرفتن وام نیازی به ارائه مدارک متعدد، احراز هویت و تائید شدن توسط بانک ندارید. برخی از وام‌دهندگان NFT را به عنوان وثیقه قبول می‌کنند.

دیفای چه کاربردی برای شما دارد؟

مهم‌ترین هدف استفاده از تکنولوژی DeFi، کسب درامد بدون دردسرهای مربوط به مؤسسات مالی متمرکز مثل تعیین هویت، محدودیت‌های زمانی و ریسک‌های معاملاتی است. علاوه بر کاربردهایی مثل دریافت و پرداخت وام، خدمات بانکی غیرمتمرکز و دسترسی به ارزهای پایدار، می‌توانید از تکنولوژی دیفای برای انجام امور زیر نیز استفاده کنید:

اصلاح قیمت ارز دیجیتال چیست

بسیاری از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی، در بدو ورود خود با اصطلاحاتی همچون سقوط قیمت، اصلاح قیمت، پامپ، دامپ و….. آشنا می‌شوند. این اصطلاحات به قدری به یکدیگر نزدیک هستند که امکان دارد اشتباه به جای یکدیگر به کار روند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد برخی از آن به عنوان سقوط و برخی دیگر به عنوان اصلاح قیمت از آن یاد می‌کنند. جهت تشخیص راه درست در معاملات ضروری است بدانیم اصلاح قیمت ارز دیجیتال چیست و چگونه می‌توانیم از آن بهره ببریم.

تا آخر مقاله همراه ما باشید تا اطلاعات دقیقی درباره تفاوت اصلاح و سقوط قیمت، انواع روش‌های تحلیل و دلایل ایجاد نوسانات در بازار ارز دیجیتال آشنا شوید.

اصلاح قیمت بیت کوین

سقوط و اصلاح قیمت ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که بیان شد تمامی عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ افرادی که علاقه مند به بازار ارزهای دیجیتال هستند ضروری است تا با برخی اصطلاحات همچون سقوط و اصلاح قیمت ارز دیجیتال و تفاوت‌های آشنا شوند:

سقوط قیمت ارز دیجیتال

اگر به تعاریف بازارهای سنتی رجوع کنیم، در صورتی که قیمت دارایی بیش از 10 درصد در طول یک روز کاهش یابد، قیمت سقوط کرده است. کاهش قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تراکنش‌های سنگین و وابستگی به عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی می‌تواند بیش از رقم مذکور باشد ولی تحلیل‌گران بنا به نوع نمودار و فاکتورهای تکنیکال امکان دارد خطوط حمایت و مقاومت تعیین کنند و بر اساس آن‌ها کاهش قیمت را سقوط یا اصلاح تشخیص دهند. بنا به قاعده اگر قیمت ارز دیجیتال از یک خط حمایت عبور کند و نتواند پتانسیل رشد خود را حفظ کند، قیمت سقوط کرده است.

اصلاح قیمت ارز دیجیتال

اصلاح قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در طول روزهای متداول بیش از 10 درصد کاهش یابد. این موضوع زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران بازار گاوی وارد معاملات سنگین نشوند و مدتی نظاره‌گر باشند.

توضیحات بیان شده از اصطلاحات اولیه‌ای بوده‌اند که هر معامله‌گری نیاز دارد درباره آن‌ها اطلاعات کسب کند. تمامی علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال باید توجه کنند که شرکت در یک دوره آموزشی و یا خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت معاملات آن‌ها داشته باشد.

دلایل سقوط و اصلاح قیمت ارز دیجیتال چیست؟

در مطالب پیشین درباره مفاهیم اصلاح و ریزش قیمت ارز دیجیتال صحبت شد. دراین بخش به برخی دلایل هرکدام می‌پردازیم:

دلیل ریزش بازار ارز دیجیتال

ریزش بازار در زبان انگلیسی Market Crash نامیده می‌شود که بیانگر افت قیمت بیش از 10 درصد در مدت زمان کوتاه است. ریزش قیمت معمولا به دلیل انتشار اخبار منفی رخ می‌دهد. به عنوان مثال زمانی که ویروس کرونا به عنوان یک پانادمی جهانی تایید شد، بیشتر بازارهای مالی با سقوط مواجه شدند. یا اینکه در بازار ارزهای دیجیتال انتشار خبر سرقا اطلاعا کیف پول کاربران یا پروژه‌های بلاکچین می‌تواند رعب آور باشد و سرمایه‌گذاران زیادی اقدام به فروش ارزهای خود کنند. فروش ارز دیجیتال در حجم زیاد می‌تواند باعث افت شدید قیمت شود. باید توجه داشت که بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد با مشاهده افت شدید قیمت دچار ترس شده و اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند.

در زبان عامیانه برای ریزش بازار از اصطلاح Dump استفاده می‌شود.

دلیل اصلاح قیمت ارز دیجیتال

برخلاف سقوط قیمت که دلیل اصلی آن انتشار اخبار منفی بیان شد، علل وقوع اصلاح قیمت کاملا بر اساس اصول تکنیکال و حساب کتاب است. به عنوان مثال می‌توان متصور شد قیمت یک ارز دیجیتال طی مدت زمان طولانی به صورت صعودی رشد کرده و به یک سطح مقاومت مهم رسیده است. در چنین شرایطی برخی از سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند بخشی از سود خود را نقد کنند. از طرفی چون خریداران تمام سفارشات خود را به انجام رسانده‌اند، سفارشات فروش روی هم انباشته شده و قیمت کاهش می‌یابد.

تحلیل اصلاح قیمت ارز دیجیتال

بررسی دقیق روند بازار ارز دیحیتال برای شناسایی اصلاح قیمت

بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال دارای نوسانات قیمتی بسیار زیادی هستند و این نوسانات می‌توانند در گرو مسائل اقتصادی، سیاسی، شیوه معاملات کاربران و….. باشد. آگاهی از نوسانات بازار ارز دیجیتال می‌تواند تاثیر بسزایی در نحوه تصمیم‌گیری کاربران در ورود و یا خروج به یک معامله باشند. نوسانات بالا در چرخه‌های صعودی می‌توانند موجب سودرسانی به فعالان بازارهای مالی شوند ولی همین موضوع برای افراد حرفه‌ای بیانگر یک زنگ خطر جهت سقوط یا اصلاح ناگهانی قیمت است.

کسب آگاهی درباره نوسانات از مواردی است که هرکسی جهت شروع معاملات خود باید نسبت به آن اهتمام ورزد. موضوع بیان شده از مواردی است که در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال گنجانده می‌شود و جزو اولین قدم‌های ورود به بازار است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی، ابزارهایی جهت شناسایی روند نمودار

ارز دیجیتال از بازارهای پر طرفداری است که این روزها کاربرانی زیادی به سمت آن سوق داده شده‌اند. تمامی فعالان بازار ارز دیجیتال می‌دانند که هرچقدر در تحلیل خود دقت بیشتری به کار برند، پایه‌های محکم‌تری برای معاملات و اطمینان از سوددهی ساخته‌اند. دو نوع تحلیل در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در دو دسته بنیادی و تکنیکال قرار می‌گیرند. در ادامه به بررسی هرکدام می‌پردازیم:

تحلیل بنیادی:

در تحلیل بنیادی معامله‌گران اقدام به تفسیر ابعاد مالی شرکت می‌کنند که باعث می‌شود تا مفهوم ذاتی هر شرکت به دست آید. برخی از این عوامل را می‌توان مواردی همچون بررسی داده‌های گذشته، بررسی فرایندهای عملیاتی، شرایط صنعت مربوطه، ریسک‌های فعلی و آتی و….. دانست. تحلیل بنیادی مهارت مدل‌سازی فرایند منطقی تصمیم‌گیری راجع به سرمایه‌گذاری در شرکت با در نظر داشتن فاکتورهای مذکور است. با استفاده از تحلیل بنیادی می‌توان پتانسیل یک ارز دیجیتال را بررسی کرد تا با استفاده از آن سرمایه‌گذاری بلند مدت انجام داد.

تحلیل تکنیکال:

ارتباط نزدیکی میان معامله در بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از اعداد و ارقام وجود دارد. تحلیل تکنیکال به بررسی دقیق نمودار و بررسی الگوهای قیمتی می‌پردازد. امروزه انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال همچون استفاده از امواج الیوت، تحلیل کلاسیک و…. مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد.

انتخاب روش تحلیل از مواردی است که هرکسی در بدو ورود باید از آن اطلاع داشته باشد و متناسب با آن آموزش‌های لازم را ببیند. موارد مذکور از جمله مواردی هستند که در دوره پیشرفته ارز دیجیتال مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نحوه معامله در هنگام اصلاح قیمت ارزهای دیجیتال

استراتژی معاملاتی هنگام اصلاح قیمت ارز دیجیتال

بازار ارز دیجیتال به دلیل تراکنش مالی و فعال بودن همه روزه، نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. معامله‌گرانی در این بازار موفق خواهند بود که بتوانند یک استراتژی دقیق و حساب شده داشته باشند و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهند. در ادامه برخی از استراتژی‌های کاربردی را شرح می‌دهیم:

شناسایی پولبک، روشی برای کسب سود در بازار اصلاحی

بازار ارز دیجیتال دارای نوسانات متعددی است و فردی می‌تواند موفقیت لازم را کسب کند که بر این نوسانات سوار باشد. شناسایی پولبک در تایم فریم‌های کوتاه 1 دقیقه، 5 دقیقه و یا 15 دقیقه بسیار دقیق‌تر است. به عنوان مثال زمانی که یک روند صعودی در نمودار به وجود آمده باید با استفاده از ابزار تکنیکال نواحی مقاومت را بررس کرده و منتظر شکست روند ماند. در هنگام بوجود آمدن شکست روند معامله‌گران می‌توانند به بازار وارد شده و سود خوبی را نصیب خود کنند.

استفاده از حد ضرر (SL) راهی برای کنترل ریسک

بسیاری از معامله‌گران به دلیل عدم استفاده از حد ضرر در معاملاتشان سرمایه خود را از دست می‌دهند. تمام معامله‌گران حرفه‌ای به این موضوع روانی آگاه بوده و جلوی باخت خود را از همان ابتدا می‌گیرند. ضرر کردن یک امر عادی است و با بررسی دقیق نمودار می‌توان حد ضرر معینی را قرار داد. قرار دادن Stop Loss در معاملات می‌تواند باعث شود تا در صورت بروز هرگونه نوسانات شدید و خارج از انتظار، سرمایه‌گذار سرمایه خود را نجات دهد.

محاسبه صحیح ریسک به ریوارد (R/R)

نسبت ریسک به ریوارد به شاخصی گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جهت مقایسه میزان ریسک افت یک دارایی در قبال سود مورد انتظار است. به بیان ساده نسبت ریسک به ریوارد بیانگر احتمالی است که سرمایه‌گذار به ازای متحمل شدن مقداری ریسک، سود بدست می‌آورد.

سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به معامله در بازار مالی رمزارزها می‌توانند با شرکت در یک دوره خصوصی ارز دیجیتال به طور کامل استراتژی خود را شناسایی کرده و برای معاملات خود برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند.

اسکالپینگ روشی برای کسب سود در بازار پر نوسان

اسکالپینگ را به عنوان نوسان‌گیری در بازار رمزارزها نیز می‌شناسند. معامله‌گران به شیوه اسکالپینگ از نوسانات لحظه‌ای بازار سود کسب می‌کنند. به بیان ساده معامله‌گران با شناسایی نوسانات قیمت معامله باز می‌کنند و به محض دریافت میزان مشخصی از سود از معامله خارج می‌شوند. عموما افرادی که از روش اسکالپینگ در بازار ارز دیجیتال استفاده می‌کنند به دنبال کسب سود بالا در معاملات خود نیستند بلکه تعدد معاملات اهمیت زیادی برای آن‌ها دارد. جهت کسب اطلاعات دقیق درباره این روش معامله‌گری می‌توانید مقاله اسکالپینگ ارز دیجیتال را مطالعه کنید.

شناسایی ارزهای دیجیتال برای کسب سود در زمان اصلاح قیمت

همانطور که می‌دانیم بیت کوین اولین ارز دیجیتال ارائه شده در بازار کریپتو بود که توانست جایگاه خود را به عنوان یک ارز غیرمتمرکز و ارزشمند جهت سرمایه‌گذاری تثبیت کند. پس از اثبات پتانسیل رشد بازار ارز دیجیتال، بسیاری از افراد نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه اشتیاق نشان دادند و پروژه‌های متعدد ارز دیجیتال راه‌اندازی شد.

تمامی پروژه‌های ایجاد شده بعد از بوجود آمدن بیت کوین، تحت عنوان آلت کوین شناخته شده و معامله‌گران حرفه‌ای به دنبال رصد بازار ارز دیجیتال بوده تا با شناسایی رمزارزهای مستعد رشد بتوانند در این حوزه موفق شوند. طبق آخرین بررسی‌های به عمل آمده توسط وبسایت CoinMarketCap آلت کوین‌ها حدود 40 درصد ارزش بازار ارز دیجیتال را تشکیل داده‌اند. همین امر جذابیت این رمزارزها را جهت سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از عدم وابستگی به معامله چگونه است؟ موارد محبوبیت آلت کوین‌ها فرصت‌های مناسبی است که در زمان‌های اصلاح قیمت ارزهای اصلی به معامله‌گران جهت سرمایه‌گذاری می‌دهند. جهت مطالعه درباره پروژه‌های رمز ارز می‌توانید مقاله آلت کوین چیست را مطالعه کنید.

توضیحات Alt: انواع آلت کوین

آموزش ارز دیجیتال، اصل اساسی موفقیت در معامله‌گری

تمامی افرادی که می‌خواهند گامی برای کسب سود و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بردارند در ابتدا باید با مراجعه به منابع آموزشی معتبر اطلاعات خود را کامل کرده و پس از انجام تمرینات لازم به این بازار وارد شوند. گروه آموزش سرمایه‌گذاری داجکس با ارائه تکنیک‌های سرمایه‌گذاری و روش‌های تحلیل مناسب توانسته مسیر موفقیت را برای علاقه‌مندان هموار کند. لازم به ذکر است که فعالان این حوزه می‌توانند قبل از ثبت نام با کارشناسان حاذق مجموعه مشاوره داشته باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.