توافق نامه های بازخرید بازار آزاد


توافق نامه های بازخرید بازار آزاد

علاوه ‌بر شرایط عمومی بیمه‌نامه عمر و مستمری تعاریف و شرایط اختصاصی ذیل جزء لاینفک بیمه‌نامه عمر و مستمری پاسارگاد بوده و لازم‌الاجراست


تعاریف


مستمری
مبلغی است مندرج در جدول پرداخت مستمری به ضمیمه بیمه‌نامه که برای مدت معین به ذی‌نفع بیمه‌نامه پرداخت می‌شود .
موضوع بیمه
علاوه‌ بر بیمه عمر و تشکیل سرمایه و پوشش‌های تکمیلی آن، موضوع بیمه مستمری پاسارگاد، عبارت است از بازپرداخت سود و سرمایه تشکیل‌ شده در مدت تعیین‌شده از سوی بیمه‌گذار توافق نامه های بازخرید بازار آزاد به ‌صورت مستمری ماهانه به ذی‌نفع بیمه‌نامه حداکثر تا سن هشتاد سالگی بیمه‌شده
دوره اول بیمه‌نامه (تشکیل سرمایه)
به مدتی از بیمه‌ نامه عمر و مستمری اطلاق می‌شود که بیمه‌گذار موظف به پرداخت حق بیمه تعیین‌شده در سررسیدهای مقرر می‌باشد (حداقل مدت دوره اول بیمه‌نامه تشکیل سرمایه پنج سال و حداکثر سی سال می‌باشد)
دوره دوم بیمه نامه (پرداخت مستمری)
به مدت دوره پرداخت مستمری توسط بیمه‌گر گفته می‌شود که به انتخاب بیمه‌گذار تعیین‌شده و می‌تواند تا سن هشتاد سالگی بیمه‌شده ادامه داشته باشد (حداقل مدت پرداخت مستمری پنج سال و حداکثر ۳۵ سال می‌باشد )
مدت بیمه‌نامه
مدت این بیمه‌ نامه از مجموع دو دوره اول (تشکیل سرمایه) و دوره دوم (پرداخت مستمری) تشکیل‌شده که به تفکیک در بیمه‌نامه قید شده‌ است و بیمه ‌شده در طی این دو دوره تحت پوشش خطر فوت (بیمه عمر) می‌باشد .


پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر و مستمری(دوره اول قرارداد)


علاوه ‌بر پوشش اصلی (فوت به هر علت بیمه‌شده) بیمه‌گذار می‌تواند در فرم پرسش‌نامه پوشش‌های تکمیلی مورد نظر خود را انتخاب و از مزایای آن‌ها در دور اول بیمه‌نامه (تشکیل سرمایه) بهره ‌مند گردد. بیمه‌شده در دور اول و دوم بیمه ‌نامه به تناسب ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه می‌تواند از پوشش هزینه ‌های بستری وجراحی بیمارستانی برخوردار شود .
توافقنامه

قراردادی است که بین بیمه‌گذار حقوقی و شرکت بیمه‌ پاسارگاد برای صدور بیمه‌نامه به ‌صورت گروهی برای کارکنان بیمه‌گزار منعقد شده و در آن وظایف طرفین تعیین شده‌است .
سن بیمه‌شده

سن بیمه‌شده یا میانگین سنی گروه بیمه‌شدگان برای بیمه‌نامه گروهی در تاریخ صدور بیمه‌نامه و سال‌های بعد بر اساس جدول مرگ‌ومیر مبنای محاسبه حق بیمه عمر قرار می‌گیرد حداکثر سن بیمه‌شده در زمان صدور بیمه‌نامه نباید از شصت و پنج سال تجاوز نماید .
جدول پرداخت مستمری تضمین ‌شده بیمه ‌نامه

جدولی است که به‌موجب آن ارزش بازخرید، سرمایه فوت به هر علت و مبلغ مستمری ماهانه با توجه به مدت بیمه‌نامه در دوره اول (تشکیل سرمایه) و نوع پرداخت مستمری بر مبنای سود تضمین‌شده مصوب شورای عالی بیمه محاسبه و به ضمیمه بیمه ‌نامه در زمان صدور بیمه ‌نامه به بیمه‌گذار تحویل می‌شود .

پوشش‌های بیمه‌ نامه عمر و مستمری

پوشش‌های بیمه‌نامه در مدت بیمه‌ نامه عبارت‌اند از:

پوشش های دوره تشکیل سرمایه

پوشش‌های بیمه ‌نامه عمر و مستمری شرکت بیمه پاسارگاد در این دوره شامل پوشش‌ بیمه عمر (خطر فوت) و پوشش‌های تکمیلی و انتخابی بیمه‌گذار شامل:

فوت و نقص‌عضو و ازکارافتادگی در اثر حادثه

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی و پرداخت غرامت ازکارافتادگی کامل و دائم به هر علت

آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار منزل مسکونی همراه با پوشش زلزله

پوشش های دوره پرداخت مستمری

پوشش‌های بیمه‌نامه در این دوره شامل پوشش بیمه عمر (خطر فوت به هر علت)

پوشش درمان تکمیلی (هزینه‌های بستری و جراحی بیمارستان)


دریافت وام بیمه‌گذار

بیمه گذار بیمه عمر و مستمری پاسارگاد، می‌تواند علاوه‌ بر دریافت وام در دوره اول بیمه نامه (تشکیل سرمایه) در دوره دوم قرارداد (پرداخت مستمری) نیز از مزایای دریافت وام استفاده نماید.

مشارکت در منافع بیمه عمر و مستمری

شرکت بیمه پاسارگاد متعهد است هر سال حداقل 85 درصد از منافع مازاد بر سود تضمینی مورد عمل در دوره‌ های تشکیل سرمایه و دوره پرداخت مستمری حاصل از سرمایه‌گذاری ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه را به‌ عنوان مشارکت در منافع به ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه اضافه نماید. بیمه‌گذار می‌تواند در فرم پرسش ‌نامه و پیشنهاد بیمه ‌نامه مقصد سرمایه‌گذاری اندوخته بیمه‌نامه خود را با شرایط اعلام ‌شده، انتخاب و یا آن را به‌عهده بیمه‌گر بگذارد.

مشارکت در منافع بیمه‌نامه در دور اول بیمه‌نامه بر مبنای ذخیره ریاضی ابتدای دوره مالی و مشارکت در منافع در دوره دوم بیمه ‌نامه بر مبنای ذخیره ریاضی انتهای دوره مالی و یا ابتدای دوره مالی سال قبل هرکدام که کمتر باشد، محاسبه و به ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه اضافه می‌شود .


شرایط بازخرید بیمه ‌نامه عمر و مستمری پاسارگاد

بازخرید بیمه‌ نامه طی دوره تشکیل سرمایه (دوره اول)

در صورت انصراف بیمه‌گذار از ادامه پرداخت حق بیمه در دوره اول بیمه ‌نامه (تشکیل سرمایه) با گذشت حداقل شش ماه از پرداخت اقساط بیمه‌نامه به درخواست بیمه‌گزار قابل بازخرید می‌باشد.

دریافت ذخیره ریاضی بیمه ‌نامه به ‌صورت یکجا در پایان مدت تشکیل سرمایه (دوره اول)

در صورت انصراف به برقراری مستمری، ذی‌نفع زمان حیات می‌تواند سرمایه تشکیل‌شده را در انقضای مدت دوره اول بیمه‌نامه، به ‌صورت یکجا دریافت نماید.

بازخرید بیمه ‌نامه مستمری شرکت بیمه پاسارگاد طی دوره پرداخت مستمری

در صورت انصراف بیمه‌گذار از ادامه دریافت مستمری در دوره دوم بیمه ‌نامه، ذخیره ریاضی باقیمانده بیمه ‌نامه در تاریخ درخواست، با کسر حق بیمه عمر ساله مورد درخواست، به بیمه‌گزار مسترد می‌گردد .

در صورت عدم پرداخت اقساط حق بیمه در دور اول بیمه ‌نامه و یا عدم پرداخت اقساط وام دریافتی در دوره اول یا دوم بیمه ‌نامه، بیمه‌گر مجاز است به میزان بدهی بیمه‌گذار، نسبت ‌به بازخرید نسبی بیمه ‌نامه تا اتمام ذخیره ریاضی بیمه‌ نامه اقدام نماید. با اتمام ذخیره ریاضی، بیمه ‌نامه به حالت تعلیق درخواهد آمد.

نحوه پرداخت مستمری بیمه عمر پاسارگاد

مبلغ مستمری به ‌صورت ماهانه طی ده روز اول هر ماه شمسی به شماره‌ حساب بانکی که توسط استفاده‌کننده از سرمایه حیات بیمه ‌نامه اعلام ‌شده است واریز می‌گردد و تا پایان مدت مستمری به‌همین‌ترتیب استمرار خواهد یافت .

توافق نامه های بازخرید بازار آزاد

‌رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین سخنرانی رسمی خود، برنامه‌های بانک مرکزی را شامل «به‌کارگیری ابزار نوین»، «تجدیدنظر در سیاست‌های رشد نقدینگی»، «رد سیاست دستوری برای افزایش نرخ سود»، «اثر بازار دوم در ثبات‌بخشی بازار ارز»، «استقلال رای رئیس‌کل» و «احتمال بازگشت سپرده‌های بلندمدت» دانست. بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی، میزبان یک مهمان جدید بود. عبدالناصر همتی که حدود یک ماه قبل سکاندار بانک مرکزی شده است، در نخستین همایش رسمی، سخنرانی خود را در چند محور ارائه کرد.اگرچه موضوع اصلی همایش حاکمیت شرکتی بود، اما رئیس‌کل بانک مرکزی در این خصوص تنها عنوان کرد که باید «موضوع عدم‌مداخله سهامداران و مالکان در مدیریت بانک به‌صورت جدی در راستای اصلاح نظام بانکی پیگیری شود.» و با توجه به اولویت دیگر موضوعات سعی کرد رویکرد بانک مرکزی را درخصوص این مسائل تشریح کند، به خصوص اینکه در سایه سکوت رئیس‌کل، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره رویکرد جدید بانک مرکزی شکل گرفته بود.

بهره‌گیری از ابزار نوین

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آن صحبت کرد، بهره‌گیری از توافق نامه های بازخرید بازار آزاد ابزارهای نوین بانکی بود. به گفته همتی، براساس روش‌های گذشته نمی‌توان بازار پول و ارز را کنترل کرد و باید به سمت استفاده از ابزارهای جدید حرکت کرد. باید بتوان با بهره‌گیری از ابزارهای جدید، سیاست پولی را اجرا و برای رفع موانع اجرایی شدن این ابزار از کارشناسان و متخصصان استفاده کرد. او تاکید کرد روش‌های مقداری و سنتی برای خروج از رکود تورمی کافی نیست.

نیاز به اراده برای کنترل نقدینگی

محور دیگر صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی رشد نقدینگی بود، او در این خصوص اشاره کرد که رشد بالای نقدینگی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد است. از نگاه همتی، در حال حاضر هیچ اراده‌ای برای کند شدن رشد نقدینگی وجود ندارد. او دلیل اصلی رشد نقدینگی را ناترازی ترازنامه بانک‌ها دانست که با کسری بودجه و اثر سیاست‌های مالی تشدید شده است. نکته قابل توجه اینکه چون همتی به‌عنوان سکاندار سیاست پولی، این دغدغه را با این لحن مطرح کرده، نشان می‌دهد بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی استقلال لازم را ندارد و باید دیگر نهادها نیز برای کنترل نقدینگی همراه شوند، اما موضوع اصلی این است که نخستین اراده برای کند شدن رشد نقدینگی، باید از بانک مرکزی مشاهده شود؛ به بیان دیگر اراده اصلی باید از ساختمان میرداماد بیرون آید و سایر نهادها را نیز همراه سازد. او همچنین در این زمینه رقابت بی‌انتهای بانک‌ها برای جذب سپرده را عامل رشد سریع شبه‌پول در کشور دانست و گفت: بانک‌هایی که با ادامه این روند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌روند و مسائل و مشکلات خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند، اجازه ادامه این روند را نخواهند یافت.

رد سیاست دستوری برای افزایش نرخ سود

همتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به عدم‌ارائه دستور برای تغییر نرخ سود بانکی اشاره کرد. به گفته او، برخی اخبار مبنی‌بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی مطرح شده است اما بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و تنها تمدید یک‌ماهه قراردادها را در دستور کار قرار داده است. به‌نظر می‌رسد این صحبت رئیس‌کل بانک مرکزی، در تایید این موضوع است که سیاست‌های دستوری برای تعیین نرخ سود بانکی نمی‌تواند گره‌گشا باشد و باید از ابزار مناسب برای کنترل نرخ سود استفاده کرد. او در این سخنرانی از به‌کارگیری ابزار عملیات بازار آزاد و توافقنامه بازخرید نیز سخن به میان آورد و تاکید کرد که باید ایرادات این ابزار برای کاربردی شدن آن مرتفع شود.

استقلال رای رئیس‌کل

محور دیگر صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص مداخله دیگران در برنامه‌های بانک مرکزی بود. در روزهای قبل، برخی خبرگزاری‌ها درخصوص سیاست‌دهی گروهی از دانش‌آموختگان اقتصادی به رئیس‌کل بانک مرکزی مطالبی را عنوان کرده بودند که با واکنش همتی روبه‌رو شد. او تاکید کرد که من از «نظرات و مشورت‌های بسیاری از افراد استفاده می‌کنم، اما القاپذیر نیستم.» به گفته او، بسیاری از نظرات کارشناسان دارای نقاط مشترک است و باید از برآیند و نقاط مشترک نظرات افراد استفاده کرد.

احتمال بازگشت سپرده‌های مدت‌دار

موضوع مهم دیگری که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرد، احتمال بازگشت سپرده‌های بیش از یک سال است. پیش‌تر بانک مرکزی عملا سپرده‌گیری مدت‌دار بالای یک سال را غیرقانونی توافق نامه های بازخرید بازار آزاد عنوان می‌کرد که البته با انتقاد برخی کارشناسان روبه‌رو شد. حال همتی اعلام کرد که احتمال دارد به سمت رایج کردن سپرده‌های دو یا سه ساله برویم، به شرطی که این سیاست با سیاست‌های مالی همراه شود و دولت نیز از اوراق چند ساله بهره ببرد. این راه‌حلی است که مردم می‌توانند به جای خرید دارایی‌های فیزیکی، در این موارد سرمایه‌گذاری کنند.

کمک بازار دوم به ثبات بازار

محور دیگر صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز بود؛ کلمه‌ای کلیدی که بیش از سایر از کلمات در صحبت‌های همتی شنیده می‌شد. او تاکید کرد که در یک ماه نخست فعالیت خود بیشترین تمرکزش را به سیاست ارزی معطوف کرده است، همتی ذخایر ارزی را «ناموس بانک مرکزی» دانست و با توجه به تلاش‌های دولت آمریکا برای محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و نقل‌و‌انتقال پولی توضیح داد: در این خصوص دفاع از سیاست تک‌نرخی قابل‌قبول نبود و بر همین مبنا سیاست جدید ارزی تدوین و اجرایی شد. او منابع ارزی را به دو گروه منابع بانک مرکزی و سایر منابع تقسیم‌بندی کرد و گفت: «سیاست ما این است که حتی‌الامکان با منابع غیر بانک مرکزی بازار ارز را کنترل کنیم و منابع ارزی بانک مرکزی را به تامین کالاهای ضروری و اساسی و تجهیزات نفتی اختصاص دهیم.»

او سیاست بانک مرکزی در بازار دوم را یک سیاست مناسب تلقی کرد و گفت که این بازار در حال شکل‌گیری و عمق بخشی است، بانک مرکزی نیز دراین بازار نظارت و کنترل داشته و در مواقع ضروری در عرضه و تقاضا دخالت خواهد کرد. البته همتی دخالت بانک مرکزی را درخصوص تعیین نرخ رد کرد و گفت این مداخلات برای ثبات‌بخشی به فضای بازار است. در حال حاضر ۹۷ درصد بازار ارزی کشور در بازار دوم شکل گرفته و تنها ۳ درصد از بازار به‌صورت اسکناس صرافی‌ها است. بنابراین نرخ اعلامی در سنا که حاصل میانگین موزون این دو نرخ است به سمت بازار دوم متمایل است.رئیس شورای پول و اعتبار در صحبت‌های خود آماری درخصوص رشد پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه کرد. همتی با تاکید بر اینکه رشد پایه پولی در تیرماه به ۲/ ۱۸ درصد رسیده است، توضیح داد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۴ ماهه نخست سال‌جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد یافته که با احتساب ضریب فزاینده، این میزان بدهی موجب افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی شده است. آمارهایی که نشان می‌دهد روند افزایشی تولید نقدینگی به‌دلیل اختلالات نظام بانکی، به شدت در جریان است.

اثر ترازنامه بانک‌ها در رشد نقدینگی

علاوه‌بر سخنرانی رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس موسسه عالی بانکداری نیز به عنوان دبیر بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی، صحبت‌هایی را درخصوص عدم‌توازن در ترازنامه بانک‌ها ارائه کرد. محسن خوش طینت، با تاکید بر این موضوع که عدم‌توازن ترازنامه بانک‌ها با رشد نقدینگی ارتباط مستقیمی دارد، توضیح داد: تفاوت در سررسید دارایی‌های بانک‌ها در مواجهه با شوک‌های اقتصادی، وضعیت بانک‌ها را شکننده کرده است. از سویی دیگر برخی از عدم‌توازن‌های بانک‌ها اجتناب ناپذیر است، برای نمونه باید به سپرده‌گذاران مدت‌دار اشاره کنیم که اختیار برداشت زودتر از زمان دارند اما بانک توان آن را ندارد تا زودتر پول آنها را بازپرداخت کند. او تاکید کرد که لازم است تا الزامات نقدینگی براساس ریسک‌های موجود ترازنامه بانک‌ها تنظیم شود. از سویی دیگر حاکمیت شرکتی سیستمی است که نحوه کنترل و مدیریت شرکت‌ها را تعیین می‌کند. مطابق اصول حاکمیت شرکتی، هیات‌مدیره سیستم ریسک‌پذیری بانک را تعیین می‌کند.

دبیر علمی بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد که اگر بانک‌ها از مدیریت عدم‌توازن در ترازنامه خود بهره نگیرند، در نهایت با کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تمام شده پول مواجه می‎شوند. به‌‌رغم اجماع بین‌المللی در مقررات کفایت سرمایه بانک‌ها باید در نظر داشته باشیم که برخی از ریسک‌های بانکی بین‌‎المللی در نظام بانکی کشور موضوعیت ندارد و بانک مرکزی حتما باید این موضوع را در نظر داشته باشد. از نگاه او، لازم است الزامات نقدینگی متناسب با ریسک‌های واقعی ترازنامه بانک‌های کشور تنظیم شود. به‌عبارت دیگر هر گونه برنامه برای سیستم بانکی باید در چارچوب منافع آن برای کشور باشد. او تاکید کرد: مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، ریسک‌پذیری بانک‌ها منافع جامعه را به خطر می‌اندازد. بانک مرکزی ضمن تدوین و الزام توافق نامه های بازخرید بازار آزاد استانداردهای ثبات و سلامت بانکی و رعایت آن توسط بانک‌ها، نقش موثری در اطمینان‌بخشی و حفظ منافع کلیه ذی‌نفعان خواهد داشت. وی افزود: با این اوصاف، بانک‌ها ضمن توجه به حاکمیت شرکتی، نقشی موثر در منافع جامعه دارند. یکی از مهم‌ترین اهداف توافق نامه های بازخرید بازار آزاد این همایش‌ها شناختن افکار نو و نهادینه‌سازی آنها برای بهبود عملکرد نظام بانکی است. رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ادامه داد: برای برنامه‌های اجرایی، کارگروهی با عنوان کارگروه اجرایی با حضور کارشناسان بانکداری اسلامی در موسسه تشکیل شد. همچنین کارگروه علمی نیز به بررسی علمی مقالات ارسالی به این همایش پرداخت.

تاکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی

در سخنرانی روز نخست همایش بانکداری اسلامی، آیت‌الله سید‌مصطفی محقق‌داماد نیز درخصوص ضرورت بهره‌گیری از بانک در زندگی بشری صحبت کرد و گفت که نمی‌توان فعالیت‌های اقتصادی را بدون بانک انجام داد. او درخصوص اعمال حاکمیت شرکتی در نظام بانکی نیز گفت: ‌یکی از مشکلات امروز، در نظام بانکی این است که رابطه شفافی میان بانک و مشتریان وجود ندارد و مشتریان از عملکرد و مدیریت بانک‌ها اطلاعی ندارد.او با اشاره به بند ۳۸ اصول راهنمایی حاکمیت شرکتی قانونی تاکید کرد که باید شیوه‌ها، رویه‌های اجرایی و حقوقی به‌طور کافی پاسخگوی هر مساله‌ای باشد. این استاد دانشگاه کشور نیز، در بخشی دیگری از صحبت‌های خود درخصوص استقلال بانک مرکزی تاکید کرد که بانک مرکزی باید با تجارب علمی و تاریخی، مدیریت بازار ارز و نقدینگی را در دستور کار قرار دهد. مسوولان کشور نیز شرایط را برای رشد سرمایه‌گذاری خارجی و ورود منابع ارزی به داخل کشور فراهم کنند تا زمینه برای ورود منابع ارزی به کشور فرآهم شود. همچنین این صاحب‌نظر، با تاکید به برخورد با بانک‌هایی که خلاف جهت منافع کشور حرکت می‌کنند، گفت: بانک مرکزی باید در زمینه بانک‌های دولتی و خصوصی به‌صورت شفاف برخورد کند و سیاست‌های نظارتی خود را در این زمینه بهبود دهد. او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد که اگر روحانیان اصول فقه سنتی را اجرایی کنند، قطعا مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی

مقالات ISI بازار آزاد : 110 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

یک بازار آزاد، بازاریست که در آن قیمت یک کالا یا خدمت، در تئوری، از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود تا از طریق سیاستگذاری دولتی. یک بازار آزاد، در تضاد با بازار کنترل شده که در آن قیمت، عرضه یا تقاضا تابع سیاستگذاری یا کنترل مستقیم دولتند قرار دارد. به یک اقتصاد تشکیل شده از بازارهای آزاد اقتصاد بازار آزاد گفته می‌شود. نظام بازار آزاد باعث افزایش تولید می‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمی‌افتد. بازار آزاد زمینه لازم را برای حضور کارآفرینان فراهم می‌کند و هیچ مبادله‌ای به صورت اجباری صورت نخواهد گرفت. شرط وجود یک بازار آزاد جامعه‌ای است که نظام و حقوق مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد، از مالکیت خصوصی دفاع و امنیت آن را تامین کند. آزادی بازار ناظر بر این امر است که دولت باید نقش خود را به بهینه‌ترین نحو در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر بازار ایفا نموده، به نحوی که شرایط عدالت و آزادی برقرار گردد و آنگاه اجازه دهد فرآیندهای اقتصادی بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی‌عوامل و فعالین اقتصادی، تحت چنین چارچوب نهادی – ساختاری‌ و بدون دخالت مستقیم دولت در ساز و کار بازار انجام پذیرد، تا کارایی تحت نظام بازار حاصل گردد.توافق نامه های بازخرید بازار آزاد

در این صفحه، تعداد 110 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازار آزاد آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

توافق نامه های بازخرید بازار آزاد

ها دست به این اقدام برای کسب سود بیشتر نزنند. معنادار بین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات. و سود آوری بالا و کارایی می گردد ۳ حوزه دیگری. حتی شاخص کفایت سرمایه آنها منفی شده است نرخ بازده.

با حفظ قدرت خرید با نرخ ی معادل حداکثر نرخ تورم. نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک. شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق. بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ .

بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار. بین بانکی حول نرخ هدف از طریق انتشار اطلاعیه در. توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود ۲۲ درصد.

نرخ سود بانکی نیز از شرایط اقتصادی و تورم تابعیت. همچنین امکانات موجود نرخ تورم را کنترل کنیم وی با. انتقاد از تفاوت نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز. آمار گفت حدود ۱۳ درصد اختلاف بین نرخ تورم اعلام.

با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ . مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ . سقف دالان نرخ سود ۲۲ درصد استفاده کنند .

نرخ سود تسهیلات بصورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه. ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

به گزارش ایبِنا نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی. از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ . های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد. در واقع این نرخ قیمت ذخایر بانک هاست توافق نامه های بازخرید بازار آزاد و زمانی.

ریال با نرخ سود ۴ درصد طی سال های ۱۳۸۴. لاین آرین با نرخ ترجیحی ۶ درصد به مبلغ ۱۰۰۰. منابع داخلی با یارانه سود ۱۰ درصدی سازمان مرکزی تعاون. سود پرداختی به سپرده گذاران تحقق ۱۲۲ درصد برنامه واگذاری.

و کلیدی ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد نرخ ارز است کاهش. نرخ ارز و ثبات آن شاه کلید ثبات اقتصادی به. حساب می آید نرخ ارز نه تنها ثبات ساز است. موضوع روی نرخ تورم و نرخ ارز نیز موثر است.

هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف. اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف. دالان نرخ سود ۲۲ درصد استفاده کنند .

در بافت فر سود ه از سال ۹۸ بر اساس قرارداد عاملیت. انجام شده است افزود پرداخت تسهیلات در بافت فر سود ه شامل. در بافت های فر سود ه برای سازندگانی که فناوری نوین را. کلانشهرها تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بافت فر سود ه و در.

نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد گروه های "کالا. تحولات سیاست خارجی روند مذاکرات احیای برجام متوسط نرخ دلار. است با این حال به رغم افزایش نرخ دلار در. مرکزی در راستای هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از.

قوی تر و افزایش سود اوراق قرضه کاهش یافت در. آمریکا سود اوراق خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود. از اواسط جولای رسید سود بیشتر اوراق قرضه فرصت نگهداری. طلای بدون سود را افزایش می دهد روز سه شنبه.

و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول. نرخ هدف از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین. نرخ سقف دالان نرخ سود ۲۲ درصد استفاده کنند .

به نرخ بازدهی مثبت اوراق بدهی دولتی و غیردولتی بیانجامد. نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ توافق بازخرید در.

به گزارش ایبِنا جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان. می دهد که نرخ سود در این بازار از ۱۷. است که نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی تیرماه. شده بود نرخ سود بین بانکی از خردادماه به زیر.

ساز به بالا رفتن نرخ های سود یا بهره کمک می. کسر بودجه از کانال افزایش نرخ های بهره بیشتر آگاه. شدید به هرحال طبق تئوری های مربوطه این افزایش نرخ . سود یا بهره موجب تحریک بخش خصوصی و خانوارها برای.

رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات. نرخ خرید و فروش توافق نامه های بازخرید بازار آزاد ارز غیر نرخ نامه ای- نیز. و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی. نرخ سود در بازار بین بانکی از نیمه دوم خردادماه.

عملیات بازار باز امروز رسما آغاز می‌شود

عملیات بازار باز امروز در مجمع سالیانه بانک مرکزی با توافق نامه های بازخرید بازار آزاد حضور رئیس جمهور و با رونمایی از سامانه معاملاتی آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عملیات بازار باز امروز در مجمع سالیانه بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور و با رونمایی از سامانه معاملاتی آغاز به کار خواهد کرد.

هدف از راه اندازی عملیات بازار باز، اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.

کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های توافق نامه های بازخرید بازار آزاد مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد.

استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

با آغاز به کار عملیات بازار باز، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند حسب اعلام قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.

عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند.

بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا، نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف گذاری می‌کند.

بانک مرکزی؛ تنظیم گر بازار بین بانکی

پیش از این، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگارمهر در این زمینه گفته بود: عملیات بازار باز به نوعی انتظارات و تصمیم‌گیری های اقتصادی در کل مجموعه اقتصاد را مدیریت کرده و فرض بر این است که در بازار بین بانکی، از این پس تنظیم‌گری بر روی اوراق دولت انجام می‌شود؛ به نحوی که بانک مرکزی با خریدن و فروختن این اوراق و نگه داشتن نرخ آنها در یک کریدور مشخص، اقدام مناسبی را در جهت سیگنال‌دهی نرخ سود به بازار به ثمر می‌رساند؛ به نحوی که مشخص می‌کند که در هر مقطعی، نرخ بازار بین بانکی باید چقدر باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که به صورت ناگهانی، به سمت هدف‌گذاری نرخ بهره حرکت کنیم، گفته بود: در این رابطه چند محدودیت وجود دارد؛ یکی از آنها این است که ما هنوز بازار اوراق عمیقی نداریم و باید مدت زمانی سپری شود تا بتوان به این هدف دست یافت، اما مداخلات پولی بانک مرکزی به دلایل متعدد، نسبت به کل بازار اوراق ما و معاملات یک روزه، بسیار بزرگ‌تر است و خود عملیات بازار باز به این موضوع کمک می‌کند که بتوان هدف‌گذاری نرخ بهره را به تدریج پیش برد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.