سرمایه گذاری در اوراق مشارکت


پیشنهاد میشود بخوانید: ماهیت حسابها در حسابداری چیست و چگونه تشخیص داده میشود؟

بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایه گذاری در دارایی های مالی نوشتة مهدی مرادی * زکیه مرندی **

سرمایهگذاری موتور محرک رشد اقتصادی جوامع است. در این راستا عوامل مختلفی بر فرایند انتخاب نوع سرمایهگذاری افراد تأثیرگذار است؛ یکی از این عوامل رسانهها هستند. در دنیای امروز، رسانهها، به عنوان یک منبع اطلاعاتی مناسب و نافذ در همه امور یک جامعه دخالت دارند، در همین راستا نقش مهمی در آگاهی و اطلاعرسانی اعضای آن جامعه و در ارتباط با روشهای سرمایهگذاری ایفا میکنند. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایهگذاری در داراییهای مالی است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر، صاحبان مشاغل آزاد سطح شهر مشهد بود که با استفاده از نمونهگیری خوشهای، 107 نفر از آنها برای نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامة محقق ساختة مصرف رسانه و سرمایهگذاری بود. نتایج حاصل از بررسی فرضیهها حاکی از آن است که بین مصرف رسانههای چاپی و سرمایهگذاری در اوراق مشارکت، بین مصرف رسانههای پخش و سرمایهگذاری در سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سهام شرکتها، و بین مصرف رسانههای دیجیتال و سپردهگذاری در بانک و سرمایهگذاری در سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما همین نتایج نشان میدهد بین مصرف رسانههای چاپی و سپردهگذاری بانکی و سرمایهگذاری در سهام، و بین مصرف رسانه دیجیتال و سرمایهگذاری در اوراق مشارکت رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مهم رسانهها، بهخصوص رسانههای پخش در توسعة اقتصادی کشور است.

کلیدواژه‌ها

 • دارایی های مالی
 • سپرده گذاری بانکی
 • اوراق مشارکت
 • سهام بورس اوراق بهادار
 • رسانه

عنوان مقاله [English]

Review of relation between media consumption and investment in financial assets

Investment is the power house of economic growth. Many factors influence the type of investment people make. One of the leading factor in this respect, are media. In today world, media are considered as an appropriate and influential source of information in every aspect of a society. Media play an important role in informing people about investment methods.
Therefore, the aim of this research work is to investigate the relation between media consumption and investment in financial assets. The research method is descriptive and correlation type. The statistical population of the present study are private entrepreneurs in northeastern city of Mashhad and based on cluster sampling, 107 people were selected.
Collection of data and study of questionnaires showed that there is a relation between media consumption and investment. The result of study on the hypothesis showed that there is a meaningful relation between print media consumption and investment in government issued bounds, between broadcasting media consumption and investment in bank deposit accounts, bounds and share of companies and finally between the digital media and bank deposit and investment in company shares.
But the same results also show that there is no meaningful relation between consumption of pint media and investment in bank deposit accounts and company shares and between digital media consumption and state issued bounds or securities.
The study also showed that there is strong relations between media and broadcasting media in particular, consumption and country’s economic development.

اوراق مشـارکت

اوراق مشـارکت

پرسش: امتيازات اوراق مشارکت چيست؟
پاسخ: با هدف مقابله با معاملات ربوي، و جايگزيني اوراق قرضه، امروزه استفاده از اوراق مشارکت در سرمايه گذاري هاي دولتي کاربرد وسيعي دارد. به اين صورت که دولت جهت تأمين مالي يک، يا چند پروژه هم گروه يا غير هم گروه، اوراق مشارکت در سرمايه گذاري منتشر کرده و توسط نظام بانکي به فروش مي‌رساند، بانک هاي تجاري و مردم با سرمایه گذاری در اوراق مشارکت خريد اين اوراق، در مالکيت طرح يا طرح هاي موردنظر با دولت شريک مي‌شوند و به تبع آن در سود حاصل از فعاليت اقتصادي آن طرح نيز سهيم مي‌گردند.
پرسش: از طريق انتشار اوراق مشارکت امکان سرمايه گذاري در چه بخش هايي وجود دارد؟
پاسخ: اوراق مشارکت، افزون بر اينکه شامل تمام بخشهاي اقتصادي: کشاورزي، صنعتي، خدمات و بازرگاني مي‌شود، شايستگي آن را دارد که شامل گونه هاي فعاليت‌ها و طرح هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت شود. پس‌ همان طور که دولت مي‌تواند با انتشار اوراق مشارکت از سرمايه هاي مردم استفاده کند و يک فعاليت بازرگاني کوتاه مدت سه ماهه (مثل واردات و فروش عمده برنج يا روغن) انجام دهد، مي تواند يک رشته فعاليت هايي در طول هم براي يک افق بيست ساله برنامه ريزي کند و با فروش اوراق مشارکت طرحي همانند ساختن بندر يا شهر صنعتي و يا راه آهن سرا سري را تأمين مالي کند.
پرسش: برتري ديگر اوراق مشارکت در چيست؟
پاسخ: وجه ديگر اوراق مشارکت در اين است که در اين اوراق بخشي از سرمايه طرح توسط دولت تأمين مي‌شود در نتيجه دولت شريک صاحبان اوراق خواهد بود و اين نکته فراتراز اينکه خود ايجاد اعتماد براي خريداران اوراق مي‌کند، زمينه را براي تضمين اصل سرمايه فراهم مي‌آورد؛ زيرا در عقد شرکت يکي از شرکاء (در اينجا دولت) مي تواند متعهد شود که اگر فعاليت اقتصادي با ضرر روبرو شد، ضرر را به تنهايي عهده دار شود. در نتيجه دولت به عنوان شريک مي‌تواند ضرر احتمالي را تعهد کند و بازپرداخت دست کم اصل سرمايه خريداران اوراق مشارکت را بر عهده بگيرد.
پرسش: جهت استقبال مردم چه عوامل تشويقي پيش بيني شده است؟
پاسخ: دولت مي‌تواند در برهه هاي خاص مبالغي (نسبتي از اصل سرمايه) را به عنوان سود علي الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پايان دوره مالي و يا در پايان سال مالي از سهم سود آنان کسر کند، همان گونه که مي‌تواند حتي در بين اجرا، طرح سهم شرکاء خود را با پيشرفت پروژه قيمت گذاري و خريداري کند.
پرسش: آيا اوراق مشارکت قابل انتقال به ديگري مي باشد؟
پاسخ: اين اوراق همانند اوراق سهام، قابليت انتقال به غير و نيز امکان خريد و فروش ثانوي در بازار اوراق بهادار را دارند و قيمت آن‌ها براي سرمایه گذاری در اوراق مشارکت خريد و فروش ثانوي تابع ميزان موفقيت انتظاري طرح مورد نظر و ديگر عوامل اثرگذار در عرضه و تقاضاي اوراق خواهد بود.
پرسش: آيا دولت مي تواند نسبت به تجديد انتشار آن ها اقدام کند؟
پاسخ: از جمله ويژگي ديگر اين اوراق امکان تجديد انتشار آن هاست. دولت مي‌تواند براي تجديد طرح هاي کوتاه مدت، يا تمديد فعاليت طرح هاي ميان مدت و بلندمدت، همراه با ارزش واقعي دارايي هاي سهام‌داران قبلي، اوراق مشارکت جديد منتشر کند، به فروش رساند و از طريق درآمد آن‌ها اصل سرمايه و سود اوراق سابق را بپردازد و با اين کار در حقيقت خريداران جديد را شريک خود کند.
پرسش: چه تفاوت هايي بين اوراق قرضه و اوراق مشارکت وجود دارد؟
پاسخ: تعيين نرخ بهره ثابت مهم سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ترين زمينه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. زيرا در اوراق قرضه ارتباط دو طرف معامله به شيوه قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده است، اما در اوراق مشارکت ارتباط دو طرف به صورت شراکت است و معمولاً در قالب عقد مشارکت مدني به انتشار اين اوراق مي‌پردازند. به علاوه، نرخ بهره در اوراق قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته مي‌شود و در زمان سررسيد مقرر بايد اصل و سود از پيش تعيين‌شده به خريدار اوراق پرداخت شود، در حالي که در اوراق مشارکت سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به صورت علي‌الحساب تعيين مي‌شود و فرد در سود تأمين مالي پروژه اقتصادي شريک محسوب خواهد شد. از طرف ديگر اوراق قرضه سابقاً فقط در شرکت هاي سهامي عام قابل صدور بودند، در حالي که اوراق مشارکت در حال حاضرمحدود به شرکت‌هاي سهامي عام نيستند و توسط دولت، شهرداري ها، موسسات و نهاد هاي عمومي غيردولتي ، موسسات عام المنفعه، شرکت هاي وابسته به دستگاه هاي مذکور قابليت انتشار دارند. هم‌چنين در اوراق قرضه عامل اقتصادي مي‌تواند مبالغ حاصل از قرض‌ را در هر فعاليتي مورد استفاده قرار دهد، اما در اوراق مشارکت زمينه انتشار فقط در طرح‌هاي توليدي، عمراني و خدماتي خواهد بود.
پرسش: چه نظارت‌هايي در جهت انتشار اوراق مشارکت وجود دارد؟
پاسخ: در مرحله قبل از انتشار هيأت تشخيص انتفاعي بودن طرح متشکل از نمايندگان وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي بررسي مي شود. در مرحله دوم انتشار اوراق مشارکت جهت طرح هاي عمراني و انتفاعي دولت تنها به ميزاني که در قوانين بودجه سالانه کل کشور پيش بيني مي شود، مجاز خواهد بود؛ در نتيجه زماني که قانون بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود قاعدتاً مواد آن مورد بحث و بررسي نمايندگان مردم قرار مي گيرد. در مرحله پس از انتشار نيز بانک مرکزي و دادستان عمومي و انقلاب نظارت هايي را اعمال مي کنند. با همه اين اوصاف درحال حاضر وظيفه فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق مشارکت با بانک مرکزي است. بنابراين مي توان بانک مرکزي را از آن جايي که تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور است مهم ترين اين ارکان دانست.
پرسش: دخالت بانک مرکزي چه اهداف ديگري را در بر دارد؟
پاسخ: بانک مرکزي مي‌تواند براي کنترل بازار به خريد و فروش اين اوراق بپردازد. به اين صورت که وقتي دولت، اوراق ياد شده را به بانک‌هاي تجاري و مردم فروخت، بانک مرکزي مي‌تواند همراه با شرايط اقتصادي اقدام به خريد و فروش آن‌ها کند. براي مثال در شرايطي که رکود بر جامعه حاکم است، با خريد اوراق مشارکت از بانک‌هاي تجاري و مردم قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها و حجم نقدينگي در دست مردم را افزايش دهد و در شرايط تورمي با فروش اوراق ياد شده به بانک‌ها و مردم قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها و حجم پول مردم را کاهش ‌دهد. و از آن جايي که قيمت ثانوي اوراق در بازار شکل مي‌گيرد، بانک مرکزي مي‌تواند با پيشنهاد قيمت‌هاي جديد به ميزان مورد نظر اوراق مشارکت فروخته يا خريداري کند و به هدف‌هاي تعيين شده دست يابد.
پرسش: تفاوت وام مسکن با اوراق مشارکت بانک مسکن چيست و از نظر حقوقي تخلف در استفادها از وام يا اوراق چگونه قابل پيگيري است؟
پاسخ: يکي از طرق تامين و تهيه مسکن استفاده از تسهيلات بانکي است و در اين ميان بانک مسکن به عنوان وظيفه اصلي و تخصصي خود بيشترين نقش را در اعطاي تسهيلات جهت خريد و ساخت مسکن متقاضيان انجام مي دهد.
رايج‌ترين و شايع‌ترين سپرده‌ها نزد بانک مسکن جهت خريد مسکن، حساب‌ پس‎انداز مسکن‌ و خريد اوراق حق تقدم‌ است.صرف نظر از تفاوت‌هاي حقوقي ميان اين دو سپرده تفاوت عملي اين دو سپرده را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه کرد.
الف) سقف تسهيلات براي دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مسکن در حال حاضر 160 ميليون تومان در تهران است در حالي که اين مبلغ براي دارندگان اوراق حق تقدم تفاوت دارد.
ب) سود تسهيلات براي متقاضيان داراي حساب پس‌انداز مسکن در حال حاضر 13‎% است در حالي که اين سود براي دارندگان اوراق حق تقدم متفاوت است.
ج) امتياز تسهيلات دارندگان حساب پس‌انداز مسکن غيرقابل انتقال به غير است و اين افراد فقط مي‌توانند امتياز خود را در بانک به بستگان درجه يک (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) منتقل کنند، در حالي که دارندگان اوراق حق تقدم مي‌توانند امتياز خود را در بانک به هرکس ديگري منتقل کنند.
پرسش: آيا امکان خريد اوراق مشارکت از طريق بورس اوراق بهادار وجود دارد؟
پاسخ: شركت هاي سهامي عام و خاص و نيز شرکت هاي تعاوني توليد (نه تعاوني مصرف) پس از تدوين برنامه و اخذ مجوزهاي لازم از طريق بورس اوراق بهادار مي توانند اقدام به انتشار و فروش اوراق مشاركت نمايند. اوراق مشاركت مانند سهام ممتاز داراي نرخ سود اسمي هستند كه در موعدهاي مشخص به خريداران پرداخت مي شود. اوراق مشاركت داراي تاريخ سررسيد هستند كه در آن تاريخ مبلغ اوليه ي اوراق مشاركت (مبلغ اسمي مندرج بر روي اوراق مشاركت) به مالك اوراق پرداخت مي شود. برخي از اوراق مشاركت از قابليت تبديل به سهم در تاريخ سررسيد برخوردارند.
پرسش: انواع و اقسام اوراق مشارکت چيست؟
پاسخ: اين اوراق به اشکال ذيل تقسيم مي شوند:
اوراق مشارکت ساده: به اوراقي اطلاق مي شوند که دارنده آن در سررسيد منحصراً اصل مبلغ و سود آن را دريافت مي نمايند.
اوراق مشارکت مرکب: در اين صورت صرفاً در شرکت هاي سهامي عام قابليت انتشار دارند و في نفسه به دوگونه قابل تقسيم مي باشند:
اوراق مشارکت قابل تبديل به سهام، يعني اوراق مشارکتي که قابل تبديل به سهام شرکت مي باشند.
اوراق مشارکت قابل تعويض با سهام.
پرسش: آيا جهت انتشار اوراق مشارکت بين دولت و ساير نهادها تفاوتي وجود دارد؟
پاسخ: اولاً: در شرکت هاي دولتي انتشار اوراق مشارکت، بايد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شرکت هاي مربوطه برسد. ثانياً حداکثر ميزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار براي اين شرکت، در هر سال با توجه به سياست هاي پولي و مالي (که به وسيله شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود)، اعلام مي گردد. ثالثاً: سازمان بورس و اوراق بهادار طرح مشمول اوراق مشارکت را بررسي و در صورتي که داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي باشد، پس از ارائه تضمين کافي توسط موسسه و يا شرکت متقاضي، به بانک عامل اجازه انتشار مي دهد.

اوراق مشارکت

درآمدزایی دستگاه‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت مشخص شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از تعیین تکلیف موضوع انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت و شهرداری ها و همچنین شرکت های وابسته در نشست نوبت عصر این کمیسیون خبر داد.

اوراق مشارکت چيست؟(مثال)

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری در اوراق مشارکت در کشور، منتشر می‌گرددکه تهیهٔ دستورالعمل…

اسفند ۱۳۹۳ نقطه عطفی در تامین مالی از طریق اوراق بهادار

داوود رزاقی* مقدمه سرمایه‌گذاری پایه تولید است و تسهیل تشکیل سرمایه راهی برای توسعه سرمایه‌گذاری و بنابراین پیشران تولید و رشد اقتصادی در آینده یک کشور. دو شیوه کلی برای تامین…

تعهد پذیره‌نویسی و ضرورت استفاده از تخصص

سولماز وزیرزاده به تازگي اوراق مشارکت یک شرکت صنعتی با پرداخت سود ماهانه علی‌الحساب 20 درصد و با نرخ شکست 5/19 درصد با تعهد پذیره‌نویسی یک شرکت سرمایه‌گذاری به بازار عرضه شد.

انتشاراوراق مشارکت بانکی الکترونیکی می‌شود

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به طراحی زيرسامانه خزانه مركزي اوراق گفت: با نهايي شدن آن تا پايان سال 1391 پيش‌بيني مي‌شود امکان انتشار و انجام مبادلات تمامي اوراق مشارکت صادر شده…

طراحی ابزارهای جدید برای کمک به تولید

اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح ها، اوراق استصناع برای تامین مالی احداث در برخی طرح های خاص، اوراق مرابحه برای تامین مالی بخش تولید (خرید دارایی ها و تجهیزات و مواد اولیه)‌،‌…

تبعات انتشار سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اوراق مشاركت

علاوه بر اينكه انتشار اوراق مشاركت يكي از راه هاي جمع آوري نقدينگي از سطح جامعه است، استفاده از اوراق مشارکت طی سال های اخیر به یکی از روش های جذاب برای دستگاه هایی اجرایی تبدیل…

اختیار فروش تبعی قابلیت رقابت با اوراق مشارکت را دارد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ابزار جدیدی که تحت عنوان اختیار فروش تبعی وارد تالار شیشه‌ای شده، دارای مزیت دوگانه در بازار سرمایه است.

٥ تصمیم کارگروه مشترک برای حمایت بانک‌ها از شرکت‌های بورسی و فرابورسی و روان‌شدن بازار سهام

پیرو جلسه عصر چهارشنبه شورای عالی اصل ٤٤ و تاکید رئیس‌جمهور بر لزوم حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه و دارایی‌های مردم در این بازار‏، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک…

۴ مصوبه مهم و عملیاتی شورای عالی اصل ۴۴ درحمایت از بازار سرمایه

. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح جزئیات جلسه عصر چهارشنبه شورای عالی اصل 44 در دفتر رییس‌جمهور، افزایش حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه ازطریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا…

بسته پولی جديد برای سال ۹۱ نداریم.

. مجموعه جدید "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور،در سال 1391 و تا زمانی که شورای پول و اعتبار اقدام به تغییر مجموعه سیاستهای مذکور ننماید، کماکان جاری و برقرار…

سبقت سود اوراق مشاركت از نرخ سپرده‌ها

رييس کل بانک مرکزی از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به «22 درصددر زمان تحویل» خبر داده است. به نظر می‌رسد این گفته جدید رييس کل بانک مرکزی مبنی بر نرخ سود 22 درصدی اوراق مشارکت…

از سوی دبیر کمیته فقهی سازمان بورس بررسی شد ؛ موفقیت یا شکست سلف نفت

پس از اینکه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد طرح سلف نفتی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و برخی آن را مثبت ارزیابی کرده و ضربه‌گیر…

جزئیات معاملات سلف نفتی

پس از شکست برنامه راه‌اندازی بورس نفت، مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز شرکت ملی نفت ایران به فکر طراحی و انتشار اوراق سلف نفتی و معامله این اوراق در بورس اوراق بهادار و…

ساماندهی بازار اوراق مشارکت، در فرابورس

گروه بورس: با آماده‌شدن سامانه اختصاصی معاملات اوراق مشارکت، انتشار تمام برگه‌های اوراق مشارکت شرکت‌ها در سراسر ایران، از طریق بورس و فرا بورس به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. به…

 • الزام صدور صورتحساب الکترونیکی از چه تاریخی است؟
 • معافیت مالیاتی شرکت‏‌های تولیدکننده نرم‌افزار ابلاغ شد
 • اوراق گام چیست؟
 • سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات میشود؟
 • قرارداد وام بانک‌ها با امکان امکان برداشت مستقیم بدهی تغییر می‌کند
 • ساماندهی معافیت های بیمه ای اقشار خاص
 • مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۰چه تاریخی هست؟
 • حق بیمه تخفیف فروش، جایزه جنسی و پروموشن
 • بخشنامه کمک عائله مندی زنان مستمری بگیر بابت فرزندان تحت تکفل
 • افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد
 • متوسط حقوق کارمندان دولت چند میلیون تومان است؟
 • ابلاغ ضوابط تایید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی
 • اطلاعاتی درباره سيستم باركد گزاري اطلاعات صورت‌هاي مالي (XBRL)
 • دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص بدهی های قطعی شده مالیاتی سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه
 • نحوه دریافت سود از صندوق‌های سرمایه‌گذاری چگونه است؟

برای عضویت در خبرنامه سایت بروی تصویر بالا کلیک کنید

تازه ها در تلگرام

-15 آبان مهلت ارسال گزارش معاملات فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی

-30 آبان مهلت ارسال ليست حقوق مهر به سازمان امورمالیاتی

-30 آبان مهلت ارسال ليست حقوق مهر به سازمان تامین اجتماعی

– بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

آموزش حسابداری اوراق مشارکت

گاهی پیش می‌آید که شرکتی نیاز به جذب سرمایه پیدا می‌کند. جذب سرمایه از طرق مختلفی ممکن است تامین بشود. یکی از راههای جذب سرمایه این است که شرکت اوراق قرضه منتشر می‌کند. ولی اوراق قرضه در نظام جمهوری اسلامی به دلیل ربوی بودن شکل معامله ممنوع شده است. به همین دلیل اغلب شرکت‌ها اوراق بهاداری را منتشر می‌کنند که نام اوراق مشارکت به خود گرفته‌اند. اوراق مشارکت مشخصاتی دارند که از جمله آنها: ارزش اسمی و بهره اسمی است.

ارزش اسمی اوراق مشارکت

در واقع قیمت اوراق است و مبلغی است که مشتری در قبال باز پرداخت اوراق، آن را تحصیل می‌کند.

بهره اسمی اوراق مشارکت

مبلغ بهره ای می باشد که معمولا سالانه به مبلغ اسمی اوراق تعلق می‌گیرد. اکثرا این اتفاق می افتد که اوراق مشارکت در بازاری خرید و فروش می شود که بهره در آن بازار متفاوت از بهره اسمی اوراق می‌باشد.

در این بازار ممکن است دو حالت کلی اتفاق بیفتد؛ گاهی بهره بازار از بهره اسمی اوراق بیشتر است. در این صورت اگر مبلغ اسمی اوراق1،000،000 ریال باشد و بهره اسمی آنها 10% باشد سالانه مبلغ 100،000 ریال جریان وجه نقد از این اوراق حاصل می شود. حالا کسی که این اوراق را میخرد اگر این مبلغی را که بابت خرید اوراق پرداخت می‌کند (1،000،000 ریال) در بازار سرمایه گذاری کند و بهره بازار مثلا 20 % باشد سالانه به جریان وجه نقدی معادل 200،000 ریال دست پیدا می‌کند.

بنابر این مشتری هرگز حاضر نمی‌شود این اوراق را به قیمت 1،000،000 ریال از شرکت فروشنده بخرد و ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بازار سرمایه گذاری کند. به ناچار این شرکت برای ترغیب مشتری به سرمایه گذاری نزد خود و جهت جذب سرمایه این مشتری به نفع شرکت خود، اوراق مشارکت خود را به مبلغی کمتر به فروش می‌رساند. از طرف دیگر مشتری حاضر می‌شود مبلغی را در اوراق شرکت فروشنده سرمایه گذاری کند که اگر در بازار سرمایه گذاری کند همان جریانی از وجه نقد را به او بازگرداند که اوراق مشارکت باز می‌گرداند. و طبیعتا هرچه نرخ بهره بالاتر باشد سرمایه گذار با پول کمتری می‌تواند به جریان وجه نقد مورد نظر برسد.

جهت درک بهتر این موضوع فرض کنیم که بخواهیم اوراق مشارکت با ارزش اسمی 1،000،000 ریال و بهره اسمی 10% را از شرکت گلسار بخریم. درحالی‌که ارزش بازار 20% می‌باشد. این اوراق سالانه مبلغ 100،000 ریال را به ما می‌رساند. در حالی‌که اگر ما 1،000،000 ریال را در بازار سرمایه گذاری کنیم به راحتی به جریان نقدی 200،000 ریال می‌رسیم و برای رسیدن به جریان نقدی 100،000 ریال به سرمایه‌ای کمتر از یک میلیون نیاز داریم.

مثال اوراق مشارکت

شرکت گلسار نیاز به جذب سرمایه دارد و اوراقی با مشخصات زیر منتشر کرده است:
اوراق مشارکت با ارزش اسمی 787،500 ریال و نرخ بهره اسمی 8% و سر رسید دو سال. این اوراق به مدت دو سال، سالانه جریان وجه نقدی به مبلغ 63،000 ریال و در پایان سال دوم مبلغ 787،500 ریال علاوه بر 63،000 ریال متعلق به سال دوم خواهند داشت.(63،000=8%*787،500).

فرمول محاسبه ارزش فعلی همان اوراق با بهره مورد انتظار 15% (بهره بازار)

F = ارزش اسمی اوراق مشارکت

P = ارزش فعلی اوراق

A = جریان نقدی سالانه که از اورق حاصل از آن اوراق حاصل می شود.

n = تعداد دوره ها

i = بهره بازار یا همان بهره مورد انتظار

اینک با توجه به مثال:

A=63،000
n=2
787،500ریال = F
در نتیجه p برابر خواهد شد با 697،883 ریال.

همانطوریکه مشاهده شد باسرمایه گذاری مبلغی کمتر از ارزش اسمی اوراق فوق به همان درآمد سالانه می‌شود رسید. پس برای خرید این اوراق مشتری همین مبلغ را می پردازد و مبلغ 89،617 ریال=697،883-787،500 را از بهای اوراق کسر می‌کند و شرکت گلسار در دفاتر رسمی خود ثبت زیر را تحریر می‌کند:

شرحبدهکاربستانکار
وجه نقد697،883
کسر اوراق89،617
اوراق مشارکت 787،500
ثبت بابت فروش اوراق به کسر

کسر اوراق یک هزینه تلقی می‌شود و حسابی با ماهیت بدهکار در دفاتر شرکت فروشنده ایجاد میکند. که در طی دوره‌های بازدهی اوراق می‌بایست مستهلک شود.

پیشنهاد میشود بخوانید: ماهیت حسابها در حسابداری چیست و چگونه تشخیص داده میشود؟

استهلاک کسر اوراق مشارکت

برای استهلاک این کسر دو روش در حسابداری مالی وجود دارد، یکی روش خط مستقیم هست که در این روش مبلغ کسر اوراق را به تعدا دوره ها تقسیم میکنند و در هر دوره مبلغ حاصل را به هزینه بهره اضافه می‌کنند.

در مثال فوق: مبلغ استهلاک کسر اوراق برای هردوره (در اینجا تعداد دوره ها 2 است)، ریال348،941=697،883/2 است.

هزینه بهره شرکت فروشنده اوراق عبارت خواهد شد از بهره پرداختنی متناسب با ارزش اسمی اوراق به اضافه مبلغی که بعنوان استهلاک کسر اوراق شناسایی می شود.

شرحبدهکاربستانکار
هزینه بهره 411،941 (63،000+348،941)
کسر اوراق 348،941
بهره پرداختنی 63،000
ثبت بابت شناسایی هزینه بهره اوراق مشارکت و مستهلک نمودن کسر اوراق مربوطه

شرکت گلسار ثبت فوق را در پایان سال اول و پایان سال دوم انجام می دهد و در پایان سال دوم علاوه بر ثبت فوق، جهت دریافت اوراق مشارکت از شرکت سرمایه گذار و تصفیه حساب با آن شرکت ثبت زیر را انجام می دهد:

شرحبدهکاربستانکار
اوراق مشارکت787،500
وجه نقد 787،500
ثبت بابت بازخرید ارواق مشارکت و تصفیه حساب با شرکت سرمایه گذار

اما طرف سرمایه گذار در دفاتر خود چه ثبتی میزند:

شرحبدهکاربستانکار
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت شرکت گلسار697،883
وجه نقد 697،883
ثبت با خرید اوراق مشارکت از شرکت گلسار

و در پایان سال اول:

شرحبدهکاربستانکار
وجه نقد63،000
درآمد حاصل از سرمایه گذاری 63،000
ثبت بابت دریافت سود اوراق مشارکت شرکت گلسار

در پایان سال دوم نیز همین ثبت را انجام می‌دهد علاوه بر آن در پایان سال دوم که زمان سر رسید اوراق است، حساب سرمایه گذاری بسته می‌شود و سود حاصل از این سرمایه گذاری نیز شناسایی می‌شود:

صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

همانطور که از نام این صندوق‌ها نیز مشخص است، این صندوق‌های سرمایه‌گذاری حداقل بازدهی تضمین شده‌ای را نصیب سرمایه‌گذاران خود می‌کنند. بنابراین افرادی که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با سرمایه گذاری در اوراق مشارکت درآمد ثابت را خریدرای می‌کنند، سرمایه‌گذارانی هستند که تمایل چندانی به پذیرش ریسک بالا نداشته و انتظار دارند حداقل بازدهی تضمین شده‌ای را بدست آورند.

به همین علت مدیران این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منابع مالی حاصل از فروش واحدهای سرمایه‌گذاری را عمدتاً به خرید اوراق بهاداری مانند اوراق مشارکت و اوراق اجاره که ریسک بسیار کمی دارند، اختصاص می‌دهند تا بتوانند سود تضمین شده‌ای را برای سرمایه‌گذاران محقق کنند.

باتوجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت اغلب در اوراق مشارکت و اوراق اجاره سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین در طول سال هم به صورت مرتب سودهای نقدی دریافت کرده که این سود را بین سرمایه‌گذاران خود تقسیم می‌کنند.

لازم به ذکر است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران خسارت احتمالی هستند. بنابراین پیش‌­بینی‌­های لازم برای پرداخت سود و اصل سرمایه افراد در این صندوق‌ها انجام می‌شود.

سوالی که در اینجا برای یک سرمایه‌گذار مطرح می‌شود این است که اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در اوراق مشارکت و اوراق اجاره که ریسک بسیار کمی دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند، چرا سرمایه‌گذار خود شخصاً اقدام به خرید این اوراق نکند؟

پاسخ این است که اولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به جای خرید یک نوع اوراق مشارکت یا اوراق اجاره با بازده مشخص، در ترکیب متنوعی از انواع اوراق مشارکت یا اوراق اجاره با بازدهی‌های متنوع سرمایه‌گذاری می‌کنند و این امر امکان کسب بازدهی بیشتری را برای سرمایه‌گذاران صندوق در مقایسه با خرید یک نوع اوراق مشارکت فراهم می‌کند.

همینطور فروش اوراق مشارکت به صورت مقطعی انجام شده و ممکن است که فرد در زمان انتشار این اوراق مبلغی برای سرمایه‌گذاری در اختیار نداشته باشد در حالی که فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به صورت مستمر انجام شده و سرمایه‌گذار هر زمان که مبلغی برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشد می‌تواند از طریق این صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.